Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Κλιμακώνονται οι παρεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών κέντρων

Τετα­μέ­νη εξα­κο­λου­θεί να παρα­μέ­νει η κατά­στα­ση στη Λευ­κο­ρω­σία, όπου συνε­χί­ζο­νται οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες ενά­ντια στο απο­τέ­λε­σμα των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Κυρια­κής, που φέρ­νει ξανά πρώ­το τον Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο (με 80,23%) για έκτη συνε­χό­με­νη θητεία, από το 1994, ενώ η βασι­κή υπο­ψή­φια της αντι­πο­λί­τευ­σης, Σβε­τλά­να Τιχα­νόφ­σκα­για, που πήρε 9,9%, έχει φύγει στη Λιθουανία.

Το βέβαιο είναι ότι η κατά­στα­ση αξιο­ποιεί­ται από διά­φο­ρες δυνά­μεις για να παρέμ­βουν στη χώρα με δεδο­μέ­νο ότι από τη Λευ­κο­ρω­σία περ­νούν ρωσι­κοί αγω­γοί που μετα­φέ­ρουν φυσι­κό αέριο στη Δύση.

Διαδηλώσεις υπέρ και κατά του Λουκασένκο στο Μίνσκ

Αρκε­τές χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν σήμε­ρα υπέρ του προ­έ­δρου της Λευ­κο­ρω­σί­ας λίγες ώρες πριν από τη μεγά­λη αντι­κυ­βερ­νη­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση που οργα­νώ­νει η αντι­πο­λί­τευ­ση στο Μινσκ.

Μέσα ενη­μέ­ρω­σης που πρό­σκει­νται στην αντι­πο­λί­τευ­ση ανέ­φε­ραν ότι η κυβέρ­νη­ση μετέ­φε­ρε με λεω­φο­ρεία ανθρώ­πους από άλλες περιο­χές της χώρας και ότι πολ­λοί εξα­να­γκά­στη­καν να συμ­με­τά­σχουν στη δια­δή­λω­ση. Το πρα­κτο­ρείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επι­βε­βαιώ­σει αυτήν την πλη­ρο­φο­ρία από ανε­ξάρ­τη­τη πηγή.

ℹ️   Η Λευ­κο­ρω­σία συγκλο­νί­ζε­ται εδώ και μία εβδο­μά­δα από τις κινη­το­ποι­ή­σεις της αντι­πο­λί­τευ­σης που κατη­γο­ρεί τον Λου­κα­σέν­κο για νοθεία στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της περα­σμέ­νης Κυριακής.

Λευκορωσία belarus

AP Photo | Mstyslav Chernov

Λευκορωσία belarus οπαδοί Λουκασένκο loukasenko

Χιλιά­δες σε δια­δή­λω­ση στή­ρι­ξης του Λου­κα­σέν­κο AP Photo | Sergei Grits

Για προετοιμασία στρατιωτικής επέμβασης υπέρ της αντιπολίτευσης κατηγορεί το ΝΑΤΟ ο Λουκασένκο

Ο Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο κάλε­σε σήμε­ρα τους υπο­στη­ρι­κτές του να υπε­ρα­σπι­στούν την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας, κατη­γο­ρώ­ντας το ΝΑΤΟ ότι συγκε­ντρώ­νει δυνά­μεις στα δυτι­κά σύνο­ρά της.

«Αγα­πη­τοί φίλοι, σας κάλε­σα εδώ όχι για να υπε­ρα­σπι­στεί­τε εμέ­να αλλά επει­δή, για πρώ­τη φορά μετά από ένα τέταρ­το του αιώ­να, μπο­ρεί­τε να υπε­ρα­σπι­στεί­τε τη χώρα, την ανε­ξαρ­τη­σία της και τις οικο­γέ­νειές σας», είπε ο Αλ. Λου­κα­σέν­κο μιλώ­ντας στο πλή­θος που είχε συγκε­ντρω­θεί στην πλα­τεία Ανε­ξαρ­τη­σί­ας του Μινσκ.

«Η ηγε­σία του ΝΑΤΟ μας ζητά να διε­ξά­γου­με νέες εκλο­γές. Αν υπο­κύ­ψου­με στις επι­θυ­μί­ες τους, θα πεθά­νου­με ως κρά­τος», συνέ­χι­σε, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι νατοϊ­κά άρμα­τα και αερο­σκά­φη έχουν ανα­πτυ­χθεί σε από­στα­ση 15 λεπτών από τα σύνο­ρα. Είπε επί­σης ότι οι γει­το­νι­κές χώρες, όπως η Λιθουα­νία, η Λετο­νία, η Πολω­νία και η Ουκρα­νία «μας δια­τά­ζουν να κάνου­με νέες εκλο­γές» καταγ­γέ­λο­ντας ότι κάποιοι θέλουν να επι­βά­λουν στη χώρα του «μια κυβέρ­νη­ση από το εξω­τε­ρι­κό».

Λίγη ώρα μετά την ομι­λία, το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο είδή­σε­ων TASS, ανα­κοί­νω­σε ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις της Λευ­κο­ρω­σί­ας σχε­διά­ζουν τη διε­ξα­γω­γή μιας στρα­τιω­τι­κής άσκη­σης από αύριο μέχρι και τις 20 Αυγού­στου κοντά στο πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο της χώρας και στην περιο­χή Γκρό­ντ­νο, που συνο­ρεύ­ει με την Πολω­νία και τη Λιθουανία.

«Ο στρα­τός της Λευ­κο­ρω­σί­ας θα εκπαι­δευ­τεί για να ενι­σχύ­σει τα δυτι­κά σύνο­ρα της χώρας στο πλαί­σιο αυτής της άσκη­σης», πρό­σθε­σε.

Πούτιν Λουκασένκο

Έτοιμη για παροχή στρατιωτικής βοήθειας «αν χρειαστεί» η Μόσχα

Σε μια παράλ­λη­λη εξέ­λι­ξη ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν είπε στον Λευ­κο­ρώ­σο ηγέ­τη σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχαν σήμε­ρα, ότι η Μόσχα είναι έτοι­μη να παρά­σχει στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στο Μινσκ, «εφό­σον χρεια­στεί», στο πλαί­σιο της Οργά­νω­σης του Συμ­φώ­νου Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας (CSTO), ανα­κοί­νω­σε το Κρεμ­λί­νο. Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση, το Κρεμ­λί­νο επα­νέ­λα­βε ότι στη Λευ­κο­ρω­σία ασκού­νται εξω­τε­ρι­κές πιέ­σεις, χωρίς να διευ­κρι­νί­σει από ποιον.

Το βέβαιο είναι ότι η κατά­στα­ση αξιο­ποιεί­ται από διά­φο­ρες δυνά­μεις για να παρέμ­βουν στη χώρα με δεδο­μέ­νο ότι από τη Λευ­κο­ρω­σία περ­νούν ρωσι­κοί αγω­γοί που μετα­φέ­ρουν φυσι­κό αέριο στη Δύση.

Εκα­το­ντά­δες –ανα­φέ­ρε­ται στο βίντεο, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν στη Белтелерадиокомпания, ενώ υπό αυξη­μέ­νη προ­στα­σία ο πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης μίλη­σε στους δημοσιογράφους.
Το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων BelTA ανέ­φε­ρε ο Ρώσος δημο­σιο­γρά­φος Artyom Vazhenkov αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος (το βρά­δυ της 11ης Αυγού­στου, τέθη­κε υπό κρά­τη­ση για υπο­ψία συμ­με­το­χής σε μαζι­κές ταρα­χές) και όπως εξή­γη­σε ο δικη­γό­ρος του, ο Βαζέν­κοφ επι­στρέ­φει στη Ρωσία, αλλά παρα­μέ­νει ύποπτος.
Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών της χώρας, οι δια­δη­λώ­σεις το Σάβ­βα­το ήταν ειρηνικές.
Εν τω μετα­ξύ, ο σημε­ρι­νός πρό­ε­δρος επι­σκέ­φθη­κε το Γενι­κό Επι­τε­λείο του Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας και πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνάντηση.
Για άλλη μια φορά δήλω­σε ότι βλέ­πει στοι­χεία εξω­τε­ρι­κής παρέμ­βα­σης, αλλά δεν θα παρα­δώ­σει τη χώρα και απορ­ρί­πτει την επί­μο­να προ­τει­νό­με­νη δια­με­σο­λά­βη­ση της Δύσης.

ℹ️   Θυμί­ζου­με πως Λετο­νία, Λιθουα­νία και Πολω­νία είχαν προ­τεί­νει ένα σχέ­διο δια­με­σο­λά­βη­σης που προ­έ­βλε­πε τη συγκρό­τη­ση ενός «εθνι­κού συμ­βου­λί­ου» με στό­χο τη διευ­θέ­τη­ση της πολι­τι­κής κρί­σης … και Λου­κα­σέν­κο απά­ντη­σε «Δεν έχου­με ανά­γκη καμία ξένη κυβέρ­νη­ση, κανέ­ναν μεσο­λα­βη­τή», κατά τη διάρ­κεια σύσκε­ψης στο υπουρ­γείο Άμυ­νας, όπως μετα­δί­δει το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Belta. «Χωρίς να θέλω να προ­σβά­λω τους ηγέ­τες αυτών των κρα­τών, θα ήθε­λα να τους πω να ασχο­λη­θούν με τις υπο­θέ­σεις τους», τόνι­σε ο πρό­ε­δρος της Λευκορωσίας.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο γεγο­νός ότι δια­δη­λω­τές βγαί­νουν εκ νέου στους δρό­μους για άλλη μια ημέ­ρα κινη­το­ποι­ή­σε­ων, ο Λου­κα­σέν­κο σημεί­ω­σε: «Δεν θα βγει τίπο­τα από αυτό. Δεν θα εγκα­τα­λεί­ψου­με ποτέ αυτήν τη χώρα».

«Μην παί­ζε­τε με τη φωτιά. Ο στρα­τός έχει επαρ­κείς ικα­νό­τη­τες να προ­στα­τεύ­σει τον εαυ­τό του και τις οικο­γέ­νειές του και να φρο­ντί­σει για την ασφά­λεια του κρά­τους μας», προ­σέ­θε­σε.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ — ΜΠΕ, AFP, «Reuters», «Tass»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο