Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευκωσία: Βιβλιοπαρουσίαση της έκδοσης «Πανδημία COVID-19: Ο Καπιταλισμός στη Δύση του» το Σάββατο 5 Νοέμβρη

Βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της έκδο­σης «Παν­δη­μία COVID-19: Ο Καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του» διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κύπρου του ΚΚΕ, το Σάβ­βα­το 5 Νοέμ­βρη, στις 6.30 μ.μ. στην Δημο­σιο­γρα­φι­κή Εστία στην Λευκωσία.

Την παρου­σί­α­ση θα κάνει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Υγεί­ας και Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο