Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευκός Πύργος: «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά

Με το πανό των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων μπρο­στά στον Λευ­κό Πύρ­γο Θεσ­σα­λο­νί­κης, το οποίο γρά­φει «Η ιστο­ρία έχει μια σωστή μια πλευ­ρά, με την Παλαι­στί­νη ως την λευ­τε­ριά», να δίνει τον αγω­νι­στι­κό τόνο και παλ­μό ξεκί­νη­σε η ολο­νύ­κτια δια­μαρ­τυ­ρία, που γίνε­ται μετά από κάλε­σμα φοι­τη­τι­κών συλλόγων.

Μαζι­κή είναι επί­σης η συμ­με­το­χή εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και μαζι­κών φορέ­ων της πόλης.

Η κινη­το­ποί­η­ση άρχι­σε με παρεμ­βά­σεις εκπρο­σώ­πων φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, εκπρο­σώ­πων της Παλαι­στι­νια­κής Παροι­κί­ας στην Θεσ­σα­λο­νί­κη και της ΕΔΥΕΘ, όπου κατα­δί­κα­σαν την συνε­χι­ζό­με­νη γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού και την εμπλο­κή της χώρας μας.

Η Ηλέ­κτρα Ευαγ­γέ­λου, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου του Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης του ΑΠΘ τόνι­σε ότι βρι­σκό­μα­στε σήμε­ρα εδώ για­τί οι εικό­νες που βλέ­που­με μας γεμί­ζουν οργή, θλί­ψη και αγανάκτηση.

Χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε και ο Νίκος Παπα­δό­που­λος, ποδο­σφαι­ρι­στής του Αστέ­ρα Τρί­πο­λης και υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής με το ΚΚΕ

Κρα­τώ­ντας Παλαι­στι­νια­κές σημαί­ες συμ­με­τέ­χουν μαζι­κά νεο­λαί­οι, εργα­ζό­με­νοι, άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών, ενώ κόσμος διαρ­κώς έρχε­ται προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχει στην ολο­νύ­κτια διαμαρτυρία.

Θα ακο­λου­θή­σουν συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και πολύ­μορ­φες δράσεις.

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο