Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευκός Πύργος: Το σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης στον κατάλογο των Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς

Η Ευρω­παϊ­κή Ακα­δη­μία Κινη­μα­το­γρά­φου (EFA) ενέ­τα­ξε τον Λευ­κό Πύρ­γο στον κατά­λο­γο των Θησαυ­ρών της Ευρω­παϊ­κής Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς, Treasures of European Film Culture.

Ο Λευ­κός Πύρ­γος, μνη­μείο της βυζα­ντι­νής πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς μας, τοπό­ση­μο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, απο­τέ­λε­σε φυσι­κό κινη­μα­το­γρα­φι­κό σκη­νι­κό της ται­νί­ας «Τοπίο στην ομί­χλη» του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου το 1988, κάνο­ντας γνω­στή την πόλη της Θεσ­σα­λο­νί­κης στο διε­θνές κινη­μα­το­γρα­φι­κό κοι­νό μέσω και του κορυ­φαί­ου Έλλη­να δημιουργού.

Ο κατά­λο­γος των Θησαυ­ρών της Ευρω­παϊ­κής Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς απο­τε­λεί μία δρά­ση της EFA, ενταγ­μέ­νη στο πλέγ­μα των πρω­το­βου­λιών της για τη δημιουρ­γία ενός πανευ­ρω­παϊ­κού δικτύ­ου κινη­μα­το­γρα­φι­κής κλη­ρο­νο­μιάς. Σε αυτό το δίκτυο συν­δέ­ο­νται ται­νιο­θή­κες, κινη­μα­το­γρα­φι­κά αρχεία και κινη­μα­το­γρα­φι­κοί οργα­νι­σμοί, με σκο­πό τη δια­νο­μή και χρή­ση πλη­ρο­φο­ριών γύρω από επε­τεί­ους και εκδη­λώ­σεις που ανα­δει­κνύ­ουν και προ­βάλ­λουν το ευρω­παϊ­κό σινε­μά και τους δημιουρ­γούς του, αλλά και τη δρά­ση θεσμι­κών οργα­νι­σμών οι οποί­οι χαρά­ζουν τη στρα­τη­γι­κή της κινη­μα­το­γρα­φι­κής βιο­μη­χα­νί­ας στις χώρες της Ευρώπης.

Η συστη­μα­τι­κή και πολύ­χρο­νη συνερ­γα­σία του Ελλη­νι­κού Κέντρου Κινη­μα­το­γρά­φου (ΕΚΚ) αλλά και της διεύ­θυν­σής του για τις Διε­θνείς Οπτι­κο­α­κου­στι­κές Παρα­γω­γές — Ηellenic Film Commission (HFC) με την EFA έχει συμ­βά­λει καθο­ρι­στι­κά στην ανά­δει­ξη του κινη­μα­το­γρα­φι­κού και γενι­κό­τε­ρα του πολι­τι­στι­κού απο­θέ­μα­τος της Ελλά­δας και στη στρο­φή του βλέμ­μα­τος της ευρω­παϊ­κής κινη­μα­το­γρα­φί­ας προς τη χώρα μας.

Η από­φα­ση της EFA για τον Λευ­κό Πύρ­γο ήταν απο­τέ­λε­σμα της συνερ­γα­σί­ας της με το ΕΚΚ και το HFC, τα οποία για αυτόν τον σκο­πό συντό­νι­σαν σχε­τι­κές ενέρ­γειες με την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης Θεσ­σα­λο­νί­κης και την οικο­γέ­νεια του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου. Στον κατά­λο­γο των Θησαυ­ρών της Ευρω­παϊ­κής Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς είναι ενταγ­μέ­νες τοπο­θε­σί­ες που απέ­κτη­σαν συμ­βο­λι­κό χαρα­κτή­ρα για τον ευρω­παϊ­κό κινη­μα­το­γρά­φο. Τοπο­θε­σί­ες και τοπό­ση­μα με ιστο­ρι­κή αξία που χρή­ζουν προ­στα­σί­ας τώρα και στο μέλ­λον. O Λευ­κός Πύρ­γος, που από το 1988 κοσμεί τον κατά­λο­γο Μνη­μεί­ων Παγκό­σμιας Κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO, απο­τε­λεί, πλέ­ον, μία από τις 35 εμβλη­μα­τι­κές κινη­μα­το­γρα­φι­κές τοπο­θε­σί­ες και τοπό­ση­μα, μετα­ξύ των οποί­ων το Ινστι­τού­το Λιμιέρ στη Λυών της Γαλ­λί­ας, οι Σκά­λες του Ποτέμ­κιν στην Οδησ­σό της Ουκρα­νί­ας, η Πλα­τεία της Ισπα­νί­ας στη Σεβίλ­λη, το Κέντρο του Μπέρ­γκ­μαν στο νησά­κι Φάρο της Σου­η­δί­ας, το Casa Rossa στην πόλη Στρό­μπο­λι της Ιτα­λί­ας, το Café des Deux Moulins στο Παρίσι.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο