Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευτέρης Νικολάου — Αλαβάνος: Απαράδεκτη η αναγνώριση του Γκουαϊδό από την κυβέρνηση της ΝΔ

Την ανα­γνώ­ρι­ση του αρχι­πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Γκουαϊ­δό από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ως μετα­βα­τι­κού προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας, πρά­ξη που στη­ρί­ζει τη βρώ­μι­κη επέμ­βα­ση των ΗΠΑ και ΕΕ στη χώρα, κατήγ­γει­λε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος στη συζή­τη­ση για την «κατά­στα­ση στη Βενε­ζου­έ­λα» στην Ολο­μέ­λεια του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο. Ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος στην παρέμ­βα­σή του τόνι­σε τα εξής:

«Από τις πρώ­τες πρά­ξεις της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ ήταν η ανα­γνώ­ρι­ση του αρχι­πρα­ξι­κο­πη­μα­τία Γκουαϊ­δό, αχυ­ράν­θρω­που των ΗΠΑ, ως μετα­βα­τι­κού προ­έ­δρου της Βενε­ζου­έ­λας, πατώ­ντας πάνω στην απα­ρά­δε­κτη κοι­νή θέση της ΕΕ, που στή­ρι­ξε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Πρό­κει­ται για πρά­ξη που στη­ρί­ζει τη βρώ­μι­κη επέμ­βα­ση των ΗΠΑ, της ΕΕ και των συμ­μά­χων τους στη Βενε­ζου­έ­λα και στρέ­φε­ται κατά του νόμι­μα εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου της χώρας και συνο­λι­κά κατά του βενε­ζου­ε­λά­νι­κου λαού, ο οποί­ος είναι ο μόνος υπεύ­θυ­νος για να καθο­ρί­σει τις πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές εξε­λί­ξεις στη χώρα του.

Ο ελλη­νι­κός λαός, όπως πολ­λές φορές έχει κάνει στο παρελ­θόν, χρειά­ζε­ται απο­φα­σι­στι­κά και τώρα να κατα­δι­κά­σει την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΕΕ στη Βενε­ζου­έ­λα, μαζί και την ανα­γνώ­ρι­σή της από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από το ΣΥΡΙΖΑ παί­ζει το παι­χνί­δι των ιμπεριαλιστών.

Το ΚΚΕ εκφρά­ζει τη διε­θνι­στι­κή του αλλη­λεγ­γύη στο λαό της Βενε­ζου­έ­λας, στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και την Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία της χώρας που μάχο­νται για τα λαϊ­κά συμφέροντα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο