Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευτέρης Πετρούνιας, ΑΝΙΚΗΤΟΣ

Στο Ολυ­μπια­κό Στά­διο του Μόντρε­αλ, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας θριάμ­βευ­σε και κατέ­κτη­σε το χρυ­σό μετάλ­λιο στους κρί­κους του Παγκο­σμί­ου πρω­τα­θλή­μα­τος, για δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη φορά.
Ο 27χρονος Έλλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης απο­δεί­χθη­κε ανί­κη­τος για άλλη μια διορ­γά­νω­ση. Συγκέ­ντρω­σε 15,433 βαθ­μούς σε άσκη­ση με συντε­λε­στή δυσκο­λί­ας 6,30 και υπε­ρα­σπί­ση­κε τον τίτλο που είχε κατα­κτή­σει πριν από δύο χρό­νια στη Γλα­σκώ­βη, αφή­νο­ντας στην 2η θέση τον Ρώσο Ντε­νίς Αμπλιά­ζιν με 15,333 β. και στην 3η θέση Κινέ­ζο Γιανγκ Λιου με 15,266 β.

Με τη νίκη στο Μόντρε­αλ ο Πετρού­νιας δια­τή­ρη­σε το αήτ­τη­το σερί που άρχι­σε τον Απρί­λιο του 2016 και περι­λαμ­βά­νει επτά δια­δο­χι­κές νίκες στους ισά­ριθ­μους αγώ­νες που έλα­βε μέρος. Η τελευ­ταία φορά που ηττή­θη­κε ήταν στις 18 Απρι­λί­ου 2016, στο προ-Ολυ­μπια­κό test event του Ρίο Ντε Τζα­νέι­ρο, όπου κατέ­λα­βε τη 2η θέση, πίσω από τον Βρα­ζι­λιά­νο «οικο­δε­σπό­τη» και Ολυ­μπιο­νί­κη του 2012 Αρτούρ Ζανέτι.

Έκτο­τε παρα­μέ­νει ανί­κη­τος και πανη­γύ­ρι­σε δια­δο­χι­κούς θριάμ­βους στο Ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα της Βέρ­νης (Μάιος 2016), στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Ρίο Ντε Τζα­νέι­ρο (Αύγου­στος 2016), στο Πανελ­λή­νιο Πρω­τά­θλη­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης (Μάρ­τιος 2017), στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του Μπα­κού (Μάρ­τιος 2017), στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα του Κλουζ (Απρί­λιος 2017), στο Τσά­λεντζ Καπ του Παρι­σιού (Σεπτέμ­βριος 2017) και τώρα στο Παγκό­σμιο πρω­τά­θλη­μα του Μόντρεαλ.

petrounias1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο