Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λευτέρης Χαρωνίτης: El Greco, ένα από τα πιο πρωτότυπα πνευματικά φαινόμενα όλων των εποχών

Με αφορ­μή την τελευ­ταία του ται­νία «EL GRECO-ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ» συζη­τή­σα­με με τον Λευ­τέ­ρη Χαρω­νί­τη για τον Δομή­νι­κο Θεο­το­κό­που­λο,  έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους ζωγρά­φους και ένα από τα πιο πρω­τό­τυ­πα πνευ­μα­τι­κά φαι­νό­με­να όλων των εποχών.

Ο Λευ­τέ­ρης Χαρω­νί­της μελε­τά – ερευ­νά τον El Greco από το 1984. Μετά τις 6 ται­νί­ες για λογα­ρια­σμό της ΕΡΤ με θέμα τον Θεο­το­κό­που­λο, επα­νήλ­θε με τις «προ­σω­πο­γρα­φί­ες», και όπως λέει, δεν έχει τελειώ­σει ακόμη.

 

                                   ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Λευ­τέ­ρης Χαρω­νί­της γεν­νή­θη­κε στα Σεί­σαρ­χα του  Δήμου Ανω­γεί­ων το 1945.

Σπού­δα­σε ναυ­πη­γός και σκη­νο­θε­σία και εργά­ζε­ται στον κινη­μα­το­γρά­φο από το 1969.

Για τις τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ, Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, σκη­νο­θέ­τη­σε περισ­σό­τε­ρες από 20 ται­νί­ες διάρ­κειας από 8’ έως 52’.

Συνερ­γά­στη­κε ως εντε­ταλ­μέ­νος παρα­γω­γός με τους σημα­ντι­κό­τε­ρους δημιουρ­γούς του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, Τώνια Μαρ­κε­τά­κη, Κώστα Σφή­κα, Θόδω­ρο Αγγε­λό­που­λο, Κώστα Αρι­στό­που­λο, Νίκο Πανα­γιω­τό­που­λο, Νίκο Κούν­δου­ρο ‚Τάσο Ψαρά κ.ά., σε περισ­σό­τε­ρες από 20 παραγωγές.

Από το 1982, ίδρυ­σε ατο­μι­κή εται­ρεία παρα­γω­γής και ειδι­κεύ­τη­κε στον τομέα του δημιουρ­γι­κού ντο­κι­μα­ντέρ, παρου­σιά­ζο­ντας μέχρι σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρα από 100 έργα διάρ­κειας από 26’ έως 108’.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

*24 ΙΟΥΛΗ 1974, ται­νία μεγά­λου μήκους

*Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,τηλεοπτική σει­ρά 15 ταινιών,45’ η καθεμία

*ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ, σει­ρά 6 ταινιών,42’ η καθεμία

*ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, 2 ωριαί­ες ταινίες

*ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ,  σει­ρά 10 δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νων ντο­κι­μα­ντέρ, διάρ­κειας 28’ η καθεμία

*ΙΔΑΙΟΥ ΜΥΘΟΙ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία 73’

*ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία 58’

*ΜΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ-ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία 98’

*Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία 108’

*EL GRECO-ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία 83’

Για το έργο του έχει τιμη­θεί με πολ­λά βρα­βεία και διακρίσεις.

*Χρυ­σό βρα­βείο Διε­θνούς Φεστι­βάλ Τεχεράνης

*Κρα­τι­κό βρα­βείο Ποιό­τη­τας για ται­νία τεκμηρίωσης

*Χρυ­σό βρα­βείο Διε­θνούς Φεστι­βάλ στο Μιλάνο

*Βρα­βείο Διε­θνούς Φεστι­βάλ στο Μιλάνο

* Βρα­βείο Διε­θνούς Φεστι­βάλ στην Μόσχα

* Βρα­βείο Διε­θνούς Φεστι­βάλ στην Κύπρο

*2 Βρα­βεία στο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Ντο­κι­μα­ντέρ Χαλκίδας

Έργα του βρί­σκο­νται στο Μου­σείο του Λού­βρου και στο Μου­σείο Μοντέρ­νας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Για το θέα­τρο σκη­νο­θέ­τη­σε 10 επι­λεγ­μέ­να θεα­τρι­κά έργα.

Υπη­ρέ­τη­σε ως Μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της Εται­ρεί­ας Ελλή­νων Σκη­νο­θε­τών καθώς και για 8 χρό­νια αιρε­τό μέλος στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Ελλη­νι­κού Κέντρου Κινηματογράφου.

Κεί­με­νά του για τον κινη­μα­το­γρά­φο έχουν δημο­σιευ­τεί σε βιβλία, περιο­δι­κά και εφημερίδες.

Σήμε­ρα, είναι μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του μου­σεί­ου ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Πρό­ε­δρος του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Σει­σάρ­χων και μέλος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Παγκρή­τιας Ένω­σης Πολι­τι­στι­κών Συλλόγων.

Τα τελευ­ταία 8 χρό­νια, ζει μόνι­μα στον γενέ­θλιο τόπο του, τα Σεί­σαρ­χα του Δήμου Ανω­γεί­ων, όπου συνε­χί­ζει τη  δημιουρ­γι­κή του εργασία.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο