Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, μιλώ­ντας το πρωί της Κυρια­κής σε εκπο­μπή του Open.

Όπως ανά­φε­ρε, πέρα από το τωρι­νό ζήτη­μα των φαρ­μά­κων όπου τα στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ όπου βρε­θούν και όπου στα­θούν υιο­θε­τούν την ίδια επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία  της κυβέρ­νη­σης που οδη­γεί στην αύξη­ση του κόστους που θα την πλη­ρώ­σει πάλι ο λαός, και στο θέμα του ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­σης που έγι­νε συζή­τη­ση στο ελλη­νι­κό κοι­νο­βού­λιο πριν από δύο μήνες για τον αν θα συνε­χι­στεί αυτός ο φόρος και το ψήφι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ψήφι­σε τις φορο­παλ­λα­γές για τους εφο­πλι­στές, για το αφο­ρό­λο­γη­το πετρέ­λαιο. Άρα εκεί κρι­νό­μα­στε όλοι.

Το ΚΚΕ, συνέ­χι­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, έκα­νε πέντε προ­τά­σεις — τρο­πο­λο­γί­ες συγκε­κρι­μέ­νες, ενά­ντια στους πλει­στη­ρια­σμούς, επα­να­φο­ρά 13ης — 14ης σύντα­ξης, αύξη­ση του εισο­δή­μα­τος για να ανα­σά­νει ο λαός και είτε με κυβέρ­νη­ση ΝΔ είτε με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ αυτές έμει­ναν στο συρτάρι.

Απα­ντώ­ντας σχε­τι­κά με τις πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του υφυ­πουρ­γού Παι­δεί­ας, Άγγε­λου Συρί­γου, ότι μας συμ­φέ­ρει μακρο­πρό­θε­σμα η Τουρ­κία να προ­μη­θευ­θεί αμε­ρι­κα­νι­κά F‑16 ενώ παράλ­λη­λα τελεί υπό τον έλεγ­χο της Δύσε­ως, ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος επε­σή­μα­νε ότι ανα­δει­κνύ­ο­νται δύο ζητή­μα­τα απ’ αυτή τη συζή­τη­ση που γίνε­ται που έχουν δύο επι­κίν­δυ­νες απο­λή­ξεις. Πρώ­τον, υπο­γράμ­μι­σε, δεν θίγε­ται καθό­λου το ζήτη­μα της επι­θε­τι­κό­τη­τας της ίδια της κυβέρ­νη­σης της Τουρ­κί­ας και της αστι­κής της τάξης. Η αστι­κή τάξη και η κυβέρ­νη­ση της Τουρ­κί­ας, σημεί­ω­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, είναι επι­θε­τι­κή και προ­κλη­τι­κή  επει­δής ακρι­βώς θέλει να ανή­κει και ανή­κει στο «δυτι­κό κόσμο», δηλα­δή ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ, που την θέλουν μέσα για να θωρα­κι­στεί η Νοτια­να­το­λι­κή τους πτέ­ρυ­γα. Αυτό είναι το έδα­φος, από το 1974 μέχρι σήμε­ρα όπου δημιουρ­γεί διαρ­κώς την προ­κλη­τι­κό­τη­τα, την επι­θε­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας σε βάρος κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας, με απα­ρά­δε­κτες πραγ­μα­τι­κά αιτιά­σεις και αξιώσεις.

Και δεύ­τε­ρον, πρό­σθε­σε ο Λ. Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, απο­δει­κνύ­ε­ται αυτό που έχου­με πει εμείς ως ΚΚΕ από την αρχή, τότε με τα διά­φο­ρα «χαστού­κια», της ΕΕ, υπο­τί­θε­ται ψηφί­σμα­τα, ή της δηλώ­σεις του γερου­σια­στή των ΗΠΑ, Ρ. Μενέ­ντεζ κλπ., ότι η εθνι­κή κυριαρ­χία μιας χώρας και τα κυριαρ­χι­κά της δικαιώ­μα­τα δεν μπο­ρούν να εξα­σφα­λι­στούν από «καρα­μπό­λα» που θα γίνει σε μια ψηφο­φο­ρία της βου­λής ενός άλλου κρά­τους, ή μιας κοι­νο­βου­λευ­τι­κής επι­τρο­πής των ΗΠΑ, ή ενός ψηφί­σμα­τος της ΕΕ.

Τέλος για το θέμα με τα γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να ο Λ. Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος έθε­σε το ζήτη­μα για­τί σήμε­ρα και με τι σκο­πό η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να παρου­σιά­σει ότι θα κλεί­σει μια συμ­φω­νία με αυτούς τους όρους. Το ερώ­τη­μα είναι για­τί σήμε­ρα, που πραγ­μα­τι­κά ο ελλη­νι­κός λαός βρί­σκε­ται σε μια πάρα πολύ άσχη­μη θέση, για την οποία την κύρια και την βασι­κή ευθύ­νη την έχει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Προ­σπα­θεί δηλα­δή η κυβέρ­νη­ση, κατέ­λη­ξε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ να δημιουρ­γή­σει άλλο ένα «αφή­γη­μα», να αφαι­ρέ­σει το κρι­τή­ριο ψήφου σήμε­ρα για τον ελλη­νι­κό λαό, για την δια­χεί­ρι­ση που έκανε.

Η θέση του ΚΚΕ είναι συγκε­κρι­μέ­νη ότι πρέ­πει να επι­στρέ­ψουν χωρίς περι­στρο­φές τα γλυ­πτά, τα μάρ­μα­ρα, ότι έχει αφαι­ρε­θεί από την Ελλά­δα και απο­τε­λεί ιστο­ρι­κή της κλη­ρο­νο­μιά, κατέληξε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο