Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ — ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Το ΚΚΕ μπορεί να τα βάλει χωρίς περιστροφές με την ΕΕ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο

Κάλε­σμα στον λαό να στεί­λει με την ψήφο του περισ­σό­τε­ρους ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, ώστε πιο δυνα­μι­κά να απο­κα­λύ­πτουν τις αρνη­τι­κές, αντι­λαϊ­κές εξε­λί­ξεις που κυο­φο­ρού­νται στην ΕΕ, απηύ­θυ­νε ο ευρω­βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος, μιλώ­ντας στη συχνό­τη­τα της ΕΡΑ στην Καλαμάτα.

Όπως είπε, το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο του ΚΚΕ απαρ­τί­ζε­ται από ανθρώ­πους που ανα­δει­κνύ­ο­νται μέσα από τους εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώ­νες, ανθρώ­πους του Πολι­τι­σμού, του Αθλη­τι­σμού, που έχουν στα­θεί στο πλευ­ρό των αγώνων.

Κρι­τή­ριο του ΚΚΕ είναι μέσα από την Ευρω­βου­λή γρή­γο­ρα να ενη­με­ρώ­νει τον λαό για όσα αρνη­τι­κά για τη ζωή του απο­φα­σί­ζο­νται στην ΕΕ, η οποία είναι εχθρι­κός οργα­νι­σμός για τους εργαζόμενους.

Θύμι­σε άλλω­στε τη θέσπι­ση των 12ωρων και 13ωρων, τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια και την ΚΑΠ που αυξά­νει το κόστος παρα­γω­γής για τους αγρό­τες για να κερ­δο­σκο­πούν τα καρτέλ.

Ακό­μα επι­σή­μα­νε τις ευθύ­νες της ΕΕ για το έγκλη­μα στα Τέμπη, οι οποί­ες είναι τερά­στιες, μαζί βέβαια με τις πολι­τι­κές και ποι­νι­κές σε πρό­σω­πα, που ανέ­δει­ξε το Πόρι­σμα του ΚΚΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, η πολι­τι­κή της ΕΕ δεν εξα­σφα­λί­ζει την ασφά­λεια στα τρέ­να, καθώς συστή­μα­τα υπάρ­χουν μόνο σε ένα πολύ μικρό μέρος του δικτύ­ου, μιας και η πλή­ρης εγκα­τά­στα­σή τους θα σήμαι­νε κόστος για τις εται­ρεί­ες που έχουν στην ευθύ­νη τους το μετα­φο­ρι­κό έργο.

Έτσι, είναι υπο­κρι­τι­κό το ενδια­φέ­ρον της ευρω­παϊ­κής Εισαγ­γε­λί­ας για τα Τέμπη, αφού κοι­τά μόνο την οικο­νο­μι­κή ζημιά που προ­έ­κυ­ψε από τη μη ολο­κλή­ρω­ση της σύμ­βα­σης 717.

Επί­σης τόνι­σε ότι οργα­νω­μέ­νη συζή­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο για το έγκλη­μα έγι­νε χάρη στην πρω­το­βου­λία των συγ­γε­νών των θυμά­των, την οποία στή­ρι­ζε και στη­ρί­ζει ολό­πλευ­ρα το ΚΚΕ και πιέ­ζει για να συνε­χι­στεί στις Επιτροπές.

Ο Λ. Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος βρί­σκε­ται στην Καλα­μά­τα όπου θα μιλή­σει σήμε­ρα στην εκδή­λω­ση της ΤΕ Μεσ­ση­νί­ας του ΚΚΕ θέμα «Καλα­μά­τα — 100 κλι­μα­τι­κά ουδέ­τε­ρες και έξυ­πνες πόλεις της ΕΕ — Μύθοι και αλή­θειες: Ποιος πλη­ρώ­νει; Ποιος κερ­δί­ζει», στις 7.30 μ.μ., στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο της πόλης.

Με αφορ­μή αυτή κάλε­σε τον κόσμο να σκε­φτεί ποιοι ωφε­λού­νται σήμε­ρα από την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση» και τις «κλι­μα­τι­κά ουδέ­τε­ρες» πόλεις.

Όπως είπε, αυτό αφο­ρά μετα­τρο­πές σε κτί­ρια και ηλε­κτρο­κί­νη­ση, μετα­ξύ άλλων, τα οποία έχουν συγκε­κρι­μέ­νες προ­δια­γρα­φές. Έτσι από τη μία δίνο­νται ενι­σχύ­σεις δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων σε κατα­σκευα­στι­κούς ομί­λους, όμως το κόστος των σπι­τιών που θα έχουν τις πρά­σι­νες προ­δια­γρα­φές, θα είναι τερά­στιο. Έτσι δεν θα μπο­ρεί να τα αγο­ρά­ζει ο λαός, άρα θα μένει σε «χρέ­πια».

Την ίδια ώρα υπάρ­χει Οδη­γία της ΕΕ που θα βάζει χαρά­τσι στις ανθρα­κού­χες εκπο­μπές παλιών σπι­τιών, άρα ο λαός και δεν θα μπο­ρεί να μεί­νει σε νέο σπί­τι και θα πλη­ρώ­νει αδρά για να μένει σε παμπάλαια.

Με βάση τα παρα­πά­νω, ο Λ. Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος ξεκα­θά­ρι­σε ότι απαι­τεί­ται σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή του κέρ­δους και γι’ αυτό χρειά­ζο­νται αλλα­γές στον συσχε­τι­σμό δύνα­μης, ώστε να ανα­δει­κνύ­ο­νται δυνά­μεις που ασκούν πόλε­μο στα μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα και βάζουν στο επί­κε­ντρο τις ανά­γκες του λαού.

Έχει απο­δει­χθεί, είπε, ότι αντι­πο­λί­τευ­ση ασκεί με μεγά­λη συνέ­πεια το ΚΚΕ, καθώς σε κάθε αγώ­να και κατά­κτη­ση πρω­το­στα­τούν οι κομ­μου­νι­στές. Γι’ αυτό χρειά­ζο­νται περισ­σό­τε­ροι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ που δεν θα είναι χει­ρο­κρο­τη­τές των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών, αλλά θα απο­κα­λύ­πτουν τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια στον λαό έγκαιρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο