Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λε Κορμπιζιέ, θεωρητικός της αρχιτεκτονικής

Στις 6 Οκτω­βρί­ου 1887 γεν­νιέ­ται ο Λε Κορ­μπι­ζιέ (το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα ήταν Σαρλ Εντουάρντ Ζανε­ρέ). Γάλ­λος αρχι­τέ­κτο­νας και θεω­ρη­τι­κός της αρχι­τε­κτο­νι­κής. Οι αντι­λή­ψεις του Λε Κορ­μπι­ζιέ για τη σύγ­χρο­νη αρχι­τε­κτο­νι­κή παρου­σιά­στη­καν για πρώ­τη φορά το 1923, με το άρθρο του «Για μια νέα αρχι­τε­κτο­νι­κή». Η πρω­το­τυ­πία των προ­τά­σε­ών του συνί­στα­ται σε μια νέα εντε­λώς προ­σέγ­γι­ση του προ­βλή­μα­τος της μαζι­κής στέ­γα­σης, βασι­σμέ­νης σε μια προ­σε­κτι­κή ανά­λυ­ση της σύγ­χρο­νης ζωής. Οργά­νω­σε από την αρχή τις λει­τουρ­γί­ες της κατοι­κί­ας μέσα από ορθο­λο­γι­κούς περιο­ρι­σμούς, με συγ­χώ­νευ­ση των παλιών λει­τουρ­γιών και προ­βλέ­πο­ντας νέες λει­τουρ­γί­ες, που αντα­πο­κρί­νο­νται όχι μόνο στις εξε­λί­ξεις της καθη­με­ρι­νής ζωής, αλλά και στις πνευ­μα­τι­κές ανά­γκες του ανθρώ­που. Ο Λε Κορ­μπι­ζιέ υπήρ­ξε ένας από τους πρω­το­πό­ρους της πολε­ο­δο­μί­ας, του σχε­δια­σμού δηλα­δή των πόλε­ων. Το σύστη­μα των θεω­ρη­τι­κών του αντι­λή­ψε­ων και το έργο του άσκη­σαν σημα­ντι­κή επί­δρα­ση στην ανά­πτυ­ξη της σύγ­χρο­νης αρχιτεκτονικής.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο