Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιβανέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα: Ζητά τη διενέργεια άμεσης έρευνας για τα αίτια της έκρηξης στη Βηρυτό

Σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Πολι­τι­κό Γρα­φείο του Λιβα­νέ­ζι­κου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (LCP) με αφορ­μή την πολύ­νε­κρη έκρη­ξη στη Βηρυ­τό εκφρά­ζει τα βαθύ­τα­τα του συλ­λυ­πη­τή­ρια στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των και ταχεία ανάρ­ρω­ση στους τραυματίες.

Ταυ­τό­χρο­να, καλεί το λιβα­νέ­ζι­κο λαό και ιδιαί­τε­ρα τους κομ­μου­νι­στές της χώρας να δεί­ξουν την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη τους, προ­σφέ­ρο­ντας εθε­λο­ντι­κά βοή­θεια σε όσους το έχουν ανά­γκη, ενώ απευ­θύ­νει κάλε­σμα σε όσους μπο­ρούν να δώσουν αίμα στα νοσο­κο­μεία, στις κλι­νι­κές του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και όπου αλλού χρειάζεται.

Στην ανα­κοί­νω­ση του, το Λιβα­νέ­ζι­κο ΚΚ κηρύσ­σει την Τετάρ­τη 5 Αυγού­στου ως ημέ­ρα ανθρω­πι­στι­κής και κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, θέτο­ντας όλες του τις δυνά­μεις στη μάχη για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών της τρα­γω­δί­ας που έπλη­ξε τη χώρα.

Καλεί, επί­σης, τις αρχές της χώρας να προ­χω­ρή­σουν σε ταχεία και δια­φα­νή έρευ­να ώστε να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια και να απο­δο­θούν τυχόν ευθύ­νες για το γεγο­νός της έκρηξης.

Πηγή: idcommunism.com

Εικό­νες απο­κά­λυ­ψης στη Βηρυ­τό – 78 νεκροί, 4.000 τραυ­μα­τί­ες ο προ­σω­ρι­νός απο­λο­γι­σμός (ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο