Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΛΙΒΑΝΟΣ: Ο Μακρόν σε ρόλο «κηδεμόνα» στο φόντο της καταστροφής

Αξιο­ποιώ­ντας στο έπα­κρο τις τερά­στιες κατα­στρο­φές που προ­κά­λε­σε στον Λίβα­νο η πολύ­νε­κρη έκρη­ξη της 4ης Αυγού­στου στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, ο Γάλ­λος Πρό­ε­δρος Εμα­νου­έλ Μακρόν κατέ­φθα­σε χτες το μεση­μέ­ρι στην πρω­τεύ­ου­σα της χώρας, σε ρόλο «σωτή­ρα» και «ρυθ­μι­στή» των επι­κεί­με­νων εξε­λί­ξε­ων σε επί­πε­δο πολι­τι­κής, οικο­νο­μί­ας και μελ­λο­ντι­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Υπο­σχέ­θη­κε σημα­ντι­κή βοή­θεια για να «ξανα­στα­θεί ο Λίβα­νος στα πόδια του» και ανήγ­γει­λε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση μίας διε­θνούς συνό­δου δωρη­τών για τον Λίβα­νο τις επό­με­νες λίγες μέρες σε συνερ­γα­σία της Γαλ­λί­ας με τις ΗΠΑ, χώρες της Ευρώ­πης και της ευρύ­τε­ρης Μέσης Ανα­το­λής. Στό­χος της συνό­δου θα είναι, όπως εξή­γη­σε, η συγκέ­ντρω­ση κεφα­λαί­ων για την προ­μή­θεια τρο­φί­μων, ειδών πρώ­της ανά­γκης, φαρ­μά­κων, λυό­με­νων σπι­τιών για στέ­γα­ση και άλλα απα­ραί­τη­τα αγα­θά για τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες κατοί­κους της Βηρυ­τού που είδαν να ανα­τρέ­πε­ται και να ρημά­ζει η ζωή τους, που ήταν ήδη δύσκο­λη εδώ και και­ρό λόγω της παρα­τε­τα­μέ­νης καπι­τα­λι­στι­κής κρίσης.

Ο Πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας …σηκώ­νει τα μανί­κια, δίνο­ντας το έναυ­σμα για την παρέμ­βα­ση των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων για τα οποία η …πίτα της ανοι­κο­δό­μη­σης είναι τεράστια

Ο Γάλ­λος Πρό­ε­δρος, αφού ολο­κλή­ρω­σε κύκλο «ειλι­κρι­νών συζη­τή­σε­ων» όπως είπε με την πολι­τι­κή ηγε­σία και τους αρχη­γούς των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των της χώρας, απαί­τη­σε σε αυστη­ρό ύφος μεταρ­ρυθ­μί­σεις, δια­φά­νεια και μία νέα πολι­τι­κή συμφωνία.
Προει­δο­ποί­η­σε ότι θα επι­στρέ­ψει στη Βηρυ­τό την 1η Σεπτέμ­βρη για να δια­πι­στώ­σει, «ιδί­οις όμμα­σι», εάν υλο­ποι­ή­θη­καν οι υπο­σχέ­σεις που πήρε από την πολι­τι­κή ηγε­σία της πολύ­πα­θης χώρας.
Οπως οι υπο­σχέ­σεις για «δια­φα­νείς δια­δι­κα­σί­ες» στη δια­νο­μή βοή­θειας, για έρευ­να της τρα­γω­δί­ας που οδή­γη­σε στο θάνα­το πάνω από 137 άτο­μα, ενώ υπάρ­χουν πολ­λοί αγνο­ού­με­νοι, οι τραυ­μα­τί­ες ξεπερ­νά­νε τις 5.000 και οι άστε­γοι τις 300.000, που είδαν τα σπί­τια τους να μετα­τρέ­πο­νται σε συντρίμ­μια μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η παρου­σία του Γάλ­λου Προ­έ­δρου πάντως έγι­νε αφορ­μή για έκφρα­ση δυσα­ρέ­σκειας και αγα­νά­κτη­σης μέρους των κατοί­κων της Βηρυ­τού, που αισθά­νο­νται ανυ­πε­ρά­σπι­στοι μπρο­στά στη νέα πρό­κλη­ση που επι­φέ­ρει η τρο­με­ρή έκρη­ξη της περα­σμέ­νης Τρί­της, στο λιμά­νι της πρω­τεύ­ου­σας κοντά σε απο­θή­κη με εξαι­ρε­τι­κά εκρη­κτι­κές ουσί­ες (νιτρι­κό αμμώ­νιο), που χρη­σι­μο­ποιού­νται για λιπά­σμα­τα αλλά και για εκρη­κτι­κά. Λίγη ώρα μετά την υπο­δο­χή του στο Διε­θνές Αερο­δρό­μιο Ραφίκ Χαρί­ρι της Βηρυ­τού από τον Λιβα­νέ­ζο Πρό­ε­δρο Μισέλ Αούν και την περιο­δεία του σε κατε­στραμ­μέ­νες συνοι­κί­ες της πόλης, ο Μακρόν άκου­σε Λιβα­νέ­ζους πολί­τες να φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα κατά της ηγε­σί­ας της χώρας, να χαρα­κτη­ρί­ζουν τον Πρό­ε­δρο Αούν «τρο­μο­κρά­τη», να ζητούν να φύγει.
Ο Γάλ­λος Πρό­ε­δρος έδω­σε «ρεσι­τάλ» φορώ­ντας το προ­σω­πείο «ευαί­σθη­του πλην απο­φα­σι­στι­κού» ηγέ­τη που δεν διστά­ζει να αγκα­λιά­σει πολί­τες, να συναι­σθαν­θεί τον πόνο τους και να παρη­γο­ρή­σει (τρό­πος του λέγειν…).

Διαδήλωση έξω από τη Βουλή

Το ίδιο διά­στη­μα, η κυβέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Χασάν Ντί­αμπ εξα­κο­λου­θεί να δια­βε­βαιώ­νει ότι μέσα στις επό­με­νες τρεις μέρες θα έχει το πρώ­το πόρι­σμα μίας επι­τρο­πής ειδι­κών που έχει ανα­λά­βει να εξη­γή­σει πώς έγι­νε η κατα­στρο­φή και ποιοι μπο­ρεί να ευθύ­νο­νται. Και να εξη­γή­σει ενδε­χο­μέ­νως στον κόσμο, μετα­ξύ άλλων, ποιοι επέ­τρε­ψαν την επι­σφα­λή φύλα­ξη 2.750 τόνων νιτρι­κού αμμω­νί­ου σε απο­θή­κη του λιμα­νιού για έξι χρό­νια, παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες κρού­σεις τελω­νεια­κών και άλλων υπαλ­λή­λων για την προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη (όπως φάνη­κε…) καταστροφή.

Η κυβέρ­νη­ση ωστό­σο δεν δεί­χνει να πεί­θει για τις προ­θέ­σεις της. Αργό­τε­ρα χτες βρά­δυ χιλιά­δες δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν έξω από το κοι­νο­βού­λιο στη Βηρυ­τό, απαι­τώ­ντας εξη­γή­σεις για την τρα­γι­κή έκρη­ξη και την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία των υπευ­θύ­νων! Ορι­σμέ­νοι μάλι­στα απεί­λη­σαν να εισέλ­θουν στο κτί­ριο ώστε να κατα­σχέ­σουν «έγγρα­φα» για να πάρουν απαντήσεις…

Στο μετα­ξύ, το «πάγω­μα» των τρα­πε­ζι­κών λογα­ρια­σμών των επι­κε­φα­λής των τελω­νεί­ων του λιμα­νιού της Βηρυ­τού και άλλων πέντε προ­σώ­πων που έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό από την Τρί­τη ως εμπλε­κό­με­να στην τρα­γι­κή έκρη­ξη της 4ης Αυγού­στου, απο­φά­σι­σε χτες η Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα του Λιβά­νου, με σύστα­ση της ειδι­κής ερευ­νη­τι­κής επι­τρο­πής για το ξέπλυ­μα μαύ­ρου χρή­μα­τος και την κατα­πο­λέ­μη­ση της τρομοκρατίας.

Σπεύδουν και άλλοι …ευαίσθητοι

Στο μετα­ξύ, η Βηρυ­τός κατα­κλύ­ζε­ται από κάθε είδους προ­σφο­ρά για βοή­θεια, συνερ­γεία διά­σω­σης, κινη­τές νοσο­κο­μεια­κές μονά­δες, εφό­δια σε φάρ­μα­κα, τρόφιμα.

Σε μία προ­σπά­θεια αξιο­ποί­η­σης της τρα­γω­δί­ας στο λιμά­νι της Βηρυ­τού, το Ισρα­ήλ εντεί­νει τις προ­σπά­θειες με στό­χο μία πιθα­νή σύνα­ψη σχέ­σε­ων με τον Λίβα­νο, με τον οποίο είναι (από τεχνι­κής άπο­ψης) σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση. Είναι πολύ χαρα­κτη­ρι­στι­κός ο πρω­το­φα­νής φωτι­σμός του δημαρ­χεί­ου του Τελ Αβίβ (το βρά­δυ Τετάρ­της) με τα χρώ­μα­τα της σημαί­ας του Λιβά­νου, σε μια σπά­νια ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης προς τη Βηρυτό…

Την αξιο­ποί­η­ση των τρα­γι­κών γεγο­νό­των επι­χει­ρούν μετα­ξύ άλλων και οι ΗΠΑ. Χτες, ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός έστει­λε τρία μετα­γω­γι­κά αερο­σκά­φη C‑17 με φορ­τία νερού, τρο­φί­μων και φαρ­μά­κων. Ο στρα­τη­γός Φρανκ Μακ Κέν­ζι, επι­κε­φα­λής της κεντρι­κής διοί­κη­σης του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού (Centcom), που καλύ­πτει το σύνο­λο της Μέσης Ανα­το­λής, τηλε­φώ­νη­σε παράλ­λη­λα στον Πρό­ε­δρο Μ. Αούν, δια­βε­βαιώ­νο­ντάς τον πως οι ΗΠΑ είναι έτοι­μες να συνε­χί­σουν τη βοή­θεια στους Λιβα­νέ­ζους σε συνερ­γα­σία με τον λιβα­νέ­ζι­κο στρα­τό, την πρε­σβεία των ΗΠΑ στον Λίβα­νο και την υπη­ρε­σία διε­θνούς βοή­θειας των ΗΠΑ (USAid).

Νωρί­τε­ρα, η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρ­σου­λα Φον ντερ Λάιεν, σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε με τον πρω­θυ­πουρ­γό του Λιβά­νου συζή­τη­σαν τη βοή­θεια που ήδη παρέ­χει η ΕΕ, μετα­ξύ των οποί­ων η ανά­πτυ­ξη δεκά­δων εκπαι­δευ­μέ­νων πυρο­σβε­στών ανα­ζή­τη­σης και διά­σω­σης, με οχή­μα­τα, σκύ­λους και ιατρι­κό εξο­πλι­σμό έκτα­κτης ανάγκης.

Τέλος η επι­κε­φα­λής του ΔΝΤ Κρι­στα­λί­να Γκε­ορ­γκί­ε­βα ζήτη­σε «ξεπέ­ρα­σμα της κατα­στρο­φής στον Λίβα­νο με εθνι­κή ενό­τη­τα», αλλά και με κλι­μά­κω­ση των συζη­τή­σε­ων «για κρί­σι­μες μεταρ­ρυθ­μί­σεις και ένα ουσια­στι­κό πρό­γραμ­μα που θα αλλά­ξει την οικο­νο­μία, θα οδη­γή­σει στην από­δο­ση ευθυ­νών και θα οικο­δο­μή­σει εμπι­στο­σύ­νη στο μέλ­λον της χώρας».

|>πηγή<|

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο