Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιλή Γάτη «Με λένε Δώδεκα»

Ο Δώδε­κα είναι ένα μικρό μυρ­μή­γκι με μεγά­λα όνει­ρα που η φωλιά του είναι πολύ περιο­ρι­σμέ­νη για να τα χωρέ­σει. Θέλει να είναι ξεχω­ρι­στός κι όχι ένας ακό­μα αριθ­μός ανά­με­σα στους χιλιά­δες αριθ­μούς της παγκό­σμιας μυρ­μη­γκι­κής ιστο­ρί­ας. Έτσι, ονει­ρεύ­ε­ται να γίνει κατα­κτη­τής Λεγε­ω­νά­ριος, για να κρο­τα­λί­ζει τις δαγκά­νες του, και ταυ­τό­χρο­να κάνει ό,τι μπο­ρεί για να γλι­τώ­νει τις τιμω­ρί­ες, που όλοι του προ­σφέ­ρουν απλό­χε­ρα. Τι θα γίνει, όμως, όταν αρχί­σουν τα πραγ­μα­τι­κά κρο­τα­λί­σμα­τα απ’ τις δαγκά­νες να πλη­σιά­ζουν; Θ’ αντέ­ξουν οι κεραί­ες του τη φρί­κη του πολέμου;

melene12-1

 

Συγ­γρα­φέ­ας : Λιλή Γάτη

Εικο­νο­γρά­φος : Σίσυ Κυλερτζή

Διά­στα­ση : 14x21 εκ.

Σελί­δες : 88

Λ.Τ. : 8,48

ISBN : 978–618-5019–78‑5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο