Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιονέλ Μέσι: Στην αμερικανική Ίντερ Μαϊάμι θα συνεχίσει την καριέρα του

Στην αμε­ρι­κα­νι­κή Ίντερ Μαϊ­ά­μι θα συνε­χί­σει την καριέ­ρα του, όπως όλα δεί­χνουν, ο Λιο­νέλ Μέσι, αφή­νο­ντας τη Γαλ­λία και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως ανα­φέ­ρει η εξει­δι­κευ­μέ­νη ιστο­σε­λί­δα της Αργε­ντι­νής marketing registrado «το συμ­βό­λαιο που θα πρό­σφε­ρε η αμε­ρι­κα­νι­κή ομά­δα στον Μέσι είναι 40 εκα­τομ­μύ­ρια ανά σεζόν, μέρος των τηλε­ο­πτι­κών δικαιω­μά­των και μέρος των κερ­δών από την adidas, και θα τον βοη­θή­σουν επί­σης εάν το ήθε­λε στο ενδε­χό­με­νο να αγο­ρά­σει μια φορά μία ομά­δα στο αμε­ρι­κα­νι­κό πρω­τά­θλη­μα, όταν ολο­κλη­ρώ­σει την καριέ­ρα του σαν παί­κτης, όπως συνέ­βη με τον Ντέι­βιντ Μπέκαμ.

Από την πλευ­ρά της η πρώ­ην ομά­δα του, η Μπαρ­τσε­λό­να, φέρε­ται να του πρό­σφε­ρε 15 εκα­τομ­μύ­ρια ετη­σί­ως για δύο σεζόν, ενώ η Αλ Χιλάλ, σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές ΜΜΕ, φέρε­ται να έχει φτά­σει το 1 δισε­κα­τομ­μύ­ριο ευρώ, ποσό που περι­λαμ­βά­νει και την υπο­στή­ρι­ξή του ‑μέσω της εικό­νας του- στην υπο­ψη­φιό­τη­τα της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας για το Μου­ντιάλ του 2030 ή 2034.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο