Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιτόχωρο: Μαχητική συγκέντρωση ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτο­χώ­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το πρωί στο Λιτό­χω­ρο με πρω­το­βου­λία της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Πιε­ρί­ας και τη στή­ρι­ξη της ΕΔΥΕΘ και μαζι­κών φορέ­ων της περιοχής.

Το σύν­θη­μα καταγ­γε­λία «οι ιμπε­ρια­λι­στές τη γη ξανα­μοι­ρά­ζουν με των λαών το αίμα τα σύνο­ρα χαρά­ζουν” αντή­χη­σε στις πλα­γιές του Ολύ­μπου όπως και η από­φα­ση του λαού της περιο­χής να μην δώσει «ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών» που ετοι­μά­ζο­νται να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το Λιτό­χω­ρο και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή ως «πεδίο βολής φθη­νό που ασκού­νται βρί­ζο­ντας ξένοι φαντά­ροι» για να ξερ­νά­νε το θάνα­το. Η από­φα­ση για να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να για να μη γίνει η Ελλά­δα πολέ­μου στρα­τη­γείο, για καμία συμ­με­το­χή στου ΝΑΤΟ το σφαγείο».

Στη συγκέ­ντρω­ση μίλη­σε ο Νίκος Παπα­να­στά­σης, μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ), Αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης Ε.Α και Βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Χαι­ρέ­τη­σαν ο Γιάν­νης Κηπό­που­λος, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Πιε­ρί­ας, ο οποί­ος θύμι­σε ότι και πριν 22 χρό­νια, η παρα­λία της Γρί­τσας Λιτο­χώ­ρου απο­τέ­λε­σε ορμη­τή­ριο για την από­βα­ση των νατοϊ­κών φονιά­δων και την προ­ώ­θη­σή τους για τη σφα­γή του λαού της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, αλλά και ότι το Πεδίο Βολής του Λιτό­χω­ρου, επί δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ ακό­μα, άρχι­σε να χρη­σι­μο­ποιεί­ται για ασκή­σεις από τους Αμε­ρι­κά­νους πεζο­ναύ­τες. Ανέ­δει­ξε τον κίν­δυ­νο μόλυν­σης του περι­βάλ­λο­ντος από την χρή­ση του και τις επι­πτώ­σεις στην υγεία του λαού της περιοχής.

Και ανα­κοί­νω­σε την από­φα­ση της Επι­τρο­πής Ειρή­νης Πιε­ρί­ας να προ­χω­ρή­σει στη συγκρό­τη­ση Επι­τρο­πής Αγώ­να με τη συμ­με­το­χή μαζι­κών φορέ­ων και προ­σω­πι­κο­τή­των, ενά­ντια στη χρή­ση του πεδί­ου βολής και της περιο­χής από τους αμερικανονατοϊκούς.

litoxwro eedye 1

«Θέλου­με να ζού­με ειρη­νι­κά και όχι να έχου­με πρό­βες πολέ­μου στη γη μας, δίπλα στα σπί­τια μας, στα σχο­λεία μας. Ο Όλυ­μπος να μη γίνει από μνη­μείο παγκό­σμιας φυσι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, σημείο ανα­φο­ράς κατα­στρο­φών», είπε.

Στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σε επί­σης η Στέλ­λα Νικο­λά­ου, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων νομού Πιε­ρί­ας “η Πρω­το­πο­ρία”. Σημεί­ω­σε ότι «οι εργα­ζό­με­νοι και συνο­λι­κά ο λαός δεν έχουν κανέ­να συμ­φέ­ρον από αυτή τη συμ­φω­νία, ούτε από καμία άλλη πολε­μι­κή συμ­φω­νία που μετα­τρέ­πει σε μπα­ρου­τα­πο­θή­κη την περιο­χή. (…) Αντί­θε­τα οι Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κές βάσεις, η αξιο­ποί­η­ση υπο­δο­μών, ενέ­χουν τον κίν­δυ­νο ο λαός να γίνει στό­χος αντι­ποί­νων”. Κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους να μην δεί­ξουν καμία εμπι­στο­σύ­νη στην κυβέρ­νη­ση, να μην εφη­συ­χά­ζουν. Να ενι­σχύ­σουν την Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στις βάσεις και να κάνουν δική τους υπό­θε­ση την πάλη για την κατάρ­γη­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας. “Οι λαοί δεν έχουν τίπο­τα να χωρί­σουν μετα­ξύ τους. Εχουν όμως τη δύνα­μη να ανα­πτύ­ξουν την αξία της ειρή­νης, της αλλη­λεγ­γύ­ης, να οικο­δο­μή­σουν την ευη­με­ρία και να απαλ­λα­γούν ορι­στι­κά από τους εκμε­ταλ­λευ­τές τους», ανέφερε.

Στην πρό­σφα­τη από­φα­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του Δήμου Δίου — Ολύ­μπου, που ενέ­κρι­νε ψήφι­σμα για την απο­μά­κρυν­ση του πεδί­ου βολής Λιτο­χώ­ρου, εκφρά­ζο­ντας το πάγιο και χρό­νιο αίτη­μα όλων των δημο­τών, ανα­φέρ­θη­κε η Κατε­ρί­να Κου­ρί­τα, Δημο­τι­κή Σύμ­βου­λος της Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης, τονί­ζο­ντας ότι μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει «ένα πρώ­το βήμα για να οργα­νώ­σει ο λαός την πάλη του και να ξεκι­νή­σουν οι δια­δι­κα­σί­ες απο­μά­κρυν­σής του». Ξεκα­θά­ρι­σε όμως πως αν αυτή η πάλη «δεν συνο­δευ­τεί από την κατα­δί­κη της ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής συμ­φω­νί­ας που παρα­χω­ρεί και το πεδίο βολής Λιτο­χώ­ρου στους Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κούς, θα μεί­νει “κενό” γράμμα».

Ανα­φέρ­θη­κε στην ηρω­ι­κή αντί­στα­ση του λαού της περιο­χής το 1999 στη μετα­τρο­πή του Λιτο­χώ­ρου και του λιμα­νιού της Γρί­τσας σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου για το σφα­για­σμό του λαού της Γιουγκοσλαβίας.

Και πρό­σθε­σε πως «από τότε και ως σήμε­ρα, η χρη­σι­μο­ποί­η­ση του πεδί­ου βολής για ασκή­σεις- πρό­βες πολέ­μου, από αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κά στρα­τεύ­μα­τα όλων των ειδών, γίνο­νται δίπλα στα σπί­τια μας, δίπλα στα σχο­λεία των παι­διών μας, στις καθη­με­ρι­νές ειρη­νι­κές ασχο­λί­ες των κατοί­κων, δίπλα στους του­ρί­στες που έρχο­νται να επι­σκε­φθούν τον Ολυ­μπο. (…) Κάθε έκρη­ξη είναι και μια από­πει­ρα να γυμνω­θεί ο Ολυ­μπος από την ομορ­φιά και την τερά­στια οικο­λο­γι­κή σημα­σία του, μια χαρα­κιά στο σύμ­βο­λο αυτό της παγκό­σμιας ειρή­νης και συμ­φι­λί­ω­σης των λαών».

Στην κεντρι­κή ομι­λία, ο Νίκος Παπα­να­στά­σης, ανα­φέρ­θη­κε στην κούρ­σα των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα στα ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα που βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη. Στην πρό­σφα­τη ανα­νέ­ω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Στρα­τιω­τι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις Βάσεις, αλλά και την Ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμ­φω­νία, που φανε­ρώ­νουν τις επι­διώ­ξεις της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης να ανα­βαθ­μί­σουν τη γεω­στρα­τη­γι­κή της θέση στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, για να διεκ­δι­κή­σει μερί­διο από τη λεία για λογα­ρια­σμό των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Και στην συμ­με­το­χή της χώρας σε μια σει­ρά στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές εκτός συνό­ρων. Και τόνι­σε ότι «η θέση μας δεν μπο­ρεί αν είναι άλλη από την απαί­τη­ση για καμιά συμ­με­το­χή σε στρα­τιω­τι­κές απο­στο­λές σε επι­χει­ρή­σεις κατά άλλων λαών. Να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κές στρα­τιω­τι­κές μονάδες».

litoxwro eedye 6

Απευ­θυ­νό­με­νος στα στε­λέ­χη των ενό­πλων δυνά­με­ων ανέ­φε­ρε: «Γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά το υπη­ρε­σια­κό νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που τους διέ­πει, τις στρα­τιω­τι­κές δεσμεύ­σεις που ρυθ­μί­ζουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους, γνω­ρί­ζου­με όμως επί­σης ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία τους προ­έρ­χε­ται από φτω­χές λαϊ­κές οικο­γέ­νειες. Εχουν βιώ­σει από πρώ­το χέρι τα απο­τε­λέ­σμα­τα των αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών. Τους λέμε λοι­πόν ότι έχουν χρέ­ος να αφου­γκρά­ζο­νται τις κραυ­γές αγω­νί­ας του λαού μας σαν τη σημε­ρι­νή εδώ στο Λιτό­χω­ρο. Και πέρα από τις υπη­ρε­σια­κές τους δεσμεύ­σεις πρέ­πει συνει­δη­σια­κά να ταυ­τι­στούν με το λαό. Το κου­βά­ρι είναι πολύ και επι­κίν­δυ­να μπερ­δε­μέ­νο, ο μόνος που μπο­ρεί αλη­θι­νά να το ξεμπερ­δέ­ψει είναι ο ίδιος ο λαός».

Ο Νίκος Παπα­να­στά­σης κάλε­σε το λαό να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την εμπλο­κή της χώρας, σε ασυμ­βί­βα­στη πάλη μέχρι την ορι­στι­κή απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές λυκοσυμμαχίες.

Και τόνι­σε: «Οχι δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνει το Λιτό­χω­ρο μια ακό­μα αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κή πλατ­φόρ­μα επι­θε­τι­κών επεμ­βά­σε­ων ενα­ντί­ον άλλων λαών. Οχι δεν θα επι­τρέ­ψου­με να γίνει η Γρί­τσα Λιτο­χώ­ρου μια ακό­μα πόρ­τα, μετά την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, που θα ξερ­νά­ει το θάνα­το και την κατα­στρο­φή στα Βαλ­κά­νια και στα σύνο­ρα της ΕΕ με τη Ρωσία. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με εδώ στο πεδίο βολής Λιτο­χώ­ρου ένας ιμπε­ρια­λι­στής φαντά­ρος να γίνει καλύ­τε­ρος σκο­πευ­τής για­τί το όπλο του σημα­δεύ­ει κατευ­θεί­αν στην καρ­διά των λαών της περιο­χής. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με αυτή η ιμπε­ρια­λι­στι­κή δολο­φο­νι­κή μηχα­νή που ξερ­νά­ει θάνα­το, κατα­στρο­φή, ξερι­ζω­μό, να εξε­λι­χθεί, να βελ­τιω­θεί, να γίνει πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή, εδώ στις πλα­γιές του Ολύ­μπου. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με τα κήτη των πλοί­ων τους να ξεβρά­σουν στις παρα­λί­ες μας τα κανό­νια τους, τα τανκς τους, τους πυραύ­λους τους, για να αιμα­το­κυ­λί­σουν λαούς, για να αυγα­τί­σουν τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων. Δεσμευό­μα­στε και υπο­σχό­μα­στε ότι θα κάνου­με ότι είναι δυνα­τό για να τους εμποδίσουμε».

902.gr

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο