Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λιτόχωρο: Συγκέντρωση την Κυριακή 21 Νοέμβρη ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου

Συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτό­χω­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, όπως προ­βλέ­πε­ται στο πλαί­σιο της νέας Συμ­φω­νί­ας «αμοι­βαί­ας αμυ­ντι­κής συν­δρο­μής» ανά­με­σα στην Ελλά­δα και τις ΗΠΑ, οργα­νώ­νει η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Πιε­ρί­ας, την Κυρια­κή 21 Νοέμ­βρη, στις 11.30 π.μ., στην πλα­τεία. Θα μιλή­σει ο Νίκος Παπα­να­στά­σης, μέλος του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ), αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης ε.α. και βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Με ανα­κοί­νω­σή της η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Πιε­ρί­ας θυμί­ζει ότι στο πλαί­σιο της νέας Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας εκτός από τις ήδη υπάρ­χου­σες βάσεις και υπο­δο­μές, δημιουρ­γού­νται και νέες: Στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στη Νέα Ιωνία του Βόλου, επε­κτεί­νο­νται οι εγκα­τα­στά­σεις στη βάση της Σού­δας. Συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται επί­σης και το Πεδίο Βολής του Λιτό­χω­ρου, που επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ ακό­μα άρχι­σε να χρη­σι­μο­ποιεί­ται για ασκή­σεις από τους Αμε­ρι­κα­νούς ελι­κο­πτε­ρά­δες και πεζοναύτες.

Θυμί­ζει επί­σης ότι και πριν από 22 χρό­νια, η παρα­λία της Γρί­τσας Λιτό­χω­ρου απο­τέ­λε­σε ορμη­τή­ριο για την από­βα­ση των ΝΑΤΟι­κών φονιά­δων και την προ­ώ­θη­σή τους για τη σφα­γή του λαού της Γιουγκοσλαβίας.

Στη συνέ­χεια τονί­ζει: «Η αξιο­ποί­η­ση του Πεδί­ου Βολής για ασκή­σεις — πρό­βες πολέ­μου των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων με τους αερο­πό­ρους της αμε­ρι­κα­νι­κής “Task Force Kronos” γίνε­ται δίπλα στα σπί­τια μας, δίπλα στα σχο­λεία των παι­διών μας, δίπλα στις καθη­με­ρι­νές ειρη­νι­κές ασχο­λί­ες των κατοί­κων. Γίνε­ται στους πρό­πο­δες του Ολύ­μπου που απο­τε­λεί μνη­μείο παγκό­σμιας φυσι­κής κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO.

Ο τόπος μας γίνε­ται ορμη­τή­ριο ενά­ντια σε άλλους λαούς, ενταγ­μέ­νο στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, από το οποίο θα απο­στέλ­λο­νται ένο­πλες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις σε διά­φο­ρες περιο­χές του πλα­νή­τη. Γινό­μα­στε ταυ­τό­χρο­να και στό­χος — μαγνή­της απα­ντη­τι­κών χτυ­πη­μά­των. Πρό­κει­ται για μία άκρως επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη, η οποία μόνο αμυ­ντι­κή δεν είναι».

Μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις αυτές, η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Πιε­ρί­ας καλεί τον λαό και τους φορείς του να δυνα­μώ­σουν από κοι­νού τον αγώ­να ενά­ντια στην επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Να διεκ­δι­κή­σουν μαζι­κά και μαχη­τι­κά την κατάρ­γη­ση των επι­κίν­δυ­νων Συμ­φω­νιών, το ξήλω­μα των βάσε­ων, τη μη δημιουρ­γία νέων, την επι­στρο­φή όλων των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων από απο­στο­λές στο εξω­τε­ρι­κό, την απο­δέ­σμευ­ση της χώρας μας από τις λυκο­συμ­μα­χί­ες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Καλεί τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, τους φορείς των επαγ­γελ­μα­τιών και των αγρο­τών, τους συλ­λό­γους γυναι­κών και όλους τους μαζι­κούς φορείς του λαού σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στη συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στην πρό­σφα­τα ανα­νε­ω­μέ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία και στην παρα­χώ­ρη­ση και χρή­ση του Πεδί­ου Βολής Λιτό­χω­ρου. Να απαι­τή­σουν: Να κλεί­σουν οι βάσεις του θανά­του! Να μην παρα­χω­ρη­θεί το Πεδίο Βολής Λιτό­χω­ρου — να φύγει από τον Ολυ­μπο! Να καταρ­γη­θεί η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις!

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο