Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λογισμικό χακάρει τομογραφίες και εμφανίζει fake καρκίνους

Αρχί­ζου­με να ζού­με όλο και περισ­σό­τε­ρο σε μια επο­χή που, εξαι­τί­ας και της τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης, γίνο­νται ολο­έ­να πιο δυσ­διά­κρι­τα τα όρια ανά­με­σα στο αλη­θι­νό και στο ψεύ­τι­κο (fake). Ισραη­λι­νοί ερευ­νη­τές δημιούρ­γη­σαν ένα κακό­βου­λο πρό­γραμ­μα λογι­σμι­κού, το οποίο μπο­ρεί να αλλοιώ­σει τις μαγνη­τι­κές και αξο­νι­κές τομο­γρα­φί­ες ενός ανθρώ­που και να εμφα­νί­σει ανύ­παρ­κτους όγκους, ξεγε­λώ­ντας τους για­τρούς ότι πρό­κει­ται για καρκίνο.

Οι ερευ­νη­τές του κέντρου κυβερ­νο-ασφά­λειας του Πανε­πι­στη­μί­ου Μπεν Γκου­ριόν ανέ­πτυ­ξαν επί­τη­δες το λογι­σμι­κό για να δεί­ξουν πόσο εύκο­λο είναι πια οι χάκερ να βάλουν το χερά­κι τους ακό­μη και σε ιατρι­κές δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις. Στα εργα­στη­ρια­κά τεστ που έκα­ναν, το λογι­σμι­κό «πεί­ρα­ξε» 70 απει­κο­νι­στι­κές εξε­τά­σεις με αρκε­τά πει­στι­κό τρό­πο για να ξεγε­λά­σει τρεις έμπει­ρους ακτι­νο­λό­γους, οι οποί­οι νόμι­ζαν ότι είχαν να κάνουν με καρ­κί­νο. Το λογι­σμι­κό ξεγέ­λα­σε και τα συστή­μα­τα αυτό­μα­της διά­γνω­σης με τεχνη­τή νοημοσύνη.

Το λογι­σμι­κό μπο­ρεί να δρά­σει και αντί­στρο­φα, δηλα­δή να αλλοιώ­σει τις τομο­γρα­φί­ες ενός πραγ­μα­τι­κού καρ­κι­νο­πα­θούς, ώστε οι για­τροί να ξεγε­λα­σθούν και να νομί­ζουν ότι είναι υγι­ής, οπό­τε δεν θα του χορη­γή­σουν την κατάλ­λη­λη θεραπεία.

Σε πρώ­τη φάση το πρό­γραμ­μα δοκι­μά­σθη­κε σε μαγνη­τι­κές και αξο­νι­κές τομο­γρα­φί­ες πνευ­μό­νων, αλλά μπο­ρεί να προ­σαρ­μο­στεί για να παρά­γει και άλλου είδους fake δια­γνώ­σεις, π.χ. ανύ­παρ­κτων όγκων του εγκε­φά­λου, θρομ­βώ­σε­ων του αίμα­τος, καταγ­μά­των ή προ­βλη­μά­των της σπον­δυ­λι­κής στή­λης, σύμ­φω­να με την «Ουά­σινγ­κτον Ποστ» και το BBC.

Οι ερευ­νη­τές ανέ­φε­ραν ότι οι ιατρι­κές δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις είναι ευά­λω­τες σε χάκερ, επει­δή τα ψηφια­κά αρχεία τους συνή­θως δεν είναι κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­να, ούτε έχουν ψηφια­κές υπο­γρα­φές. Επί­σης τα νοσο­κο­μεία και τα άλλα ιατρι­κά κέντρα δεν προ­στα­τεύ­ουν όσο πρέ­πει τα δίκτυα τους από κακό­βου­λη διείσ­δυ­ση, είτε από το εξω­τε­ρι­κό είτε από το εσωτερικό.

Οι ερευ­νη­τές προει­δο­ποί­η­σαν ότι η «χει­ρα­γώ­γη­ση» των ιατρι­κών εξε­τά­σε­ων μπο­ρεί να δημιουρ­γή­σει εσκεμ­μέ­νη παρα­πλά­νη­ση για την υγεία πολι­τι­κών και άλλων προ­σω­πι­κο­τή­των (π.χ. από μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες άλλων χωρών), να σαμπο­τά­ρει επι­στη­μο­νι­κές έρευ­νες, να εξα­πα­τή­σει ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες ή να αξιο­ποι­η­θεί από τρομοκράτες.

Πηγή: in.gr/ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο