Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λογοκρισία στα ρώσικα ΜΜΕ επιβάλλει η ΕΕ: Τέλος τα «Russia Today» και «Sputnik»

Λογο­κρι­σία στα ρώσι­κα μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­βάλ­λει η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση σύμ­φω­να με σημε­ρι­νές δηλώ­σεις της πρό­ε­δρου της Κομι­σιόν Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν.

«Θα απα­γο­ρεύ­σου­με στην ΕΕ τη μηχα­νή των μέσων ενη­μέ­ρω­σης του Κρεμ­λί­νου» είπε,  υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «το κρα­τι­κό Russia Today και το Sputnik, καθώς και οι θυγα­τρι­κές τους δεν θα μπο­ρούν πλέ­ον να δια­δί­δουν τα ψέμα­τά τους για να δικαιο­λο­γή­σουν τον πόλε­μο του Πού­τιν και να δού­με διχα­σμό στην Ένω­σή μας».

«Ανα­πτύσ­σου­με εργα­λεία για να απα­γο­ρεύ­σου­με την τοξι­κή και επι­βλα­βή παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σή τους στην Ευρώ­πη», επι­σή­μα­νε η ευρω­παία αξιωματούχος.

Στις ίδιες δηλώ­σεις, που έγι­ναν από κοι­νού με τον τον Ύπα­το Εκπρό­σω­πο Ζοζέπ Μπο­ρέλ, η Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν ανα­κοί­νω­σε επί­σης ότι η ΕΕ κλεί­νει τον ενα­έ­ριο της χώρο για τα ρώσι­κα αεροσκάφη.

«Κλεί­νου­με τον ενα­έ­ριο χώρο της ΕΕ για τους Ρώσους. Προ­τεί­νου­με απα­γό­ρευ­ση για όλα τα αερο­σκά­φη ρωσι­κής ιδιο­κτη­σί­ας, ρωσι­κής εγγρα­φής ή αερο­σκά­φη που ελέγ­χο­νται από τη Ρωσία», είπε η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν και εξή­γη­σε ότι «αυτά τα αερο­σκά­φη δεν θα μπο­ρούν πλέ­ον να προ­σγειώ­νο­νται, να απο­γειώ­νο­νται ή να πετούν πάνω από το έδα­φος της ΕΕ».

«Αυτό θα ισχύ­ει για οποιο­δή­πο­τε αερο­πλά­νο ανή­κει, ναυ­λώ­νε­ται ή ελέγ­χε­ται με άλλο τρό­πο από ρωσι­κό νομι­κό ή φυσι­κό πρό­σω­πο», συμπλήρωσε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο