Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λογοκρισία του YouTube σε αντιναζιστικό ντοκιμαντέρ: Καταγγελία του «havanaradio.gr»

Την λογο­κρι­σία του YouTube καταγ­γέλ­λει σε ανάρ­τη­σή της η ιστο­σε­λί­δα «Havana Radio TV», ανα­φέ­ρο­ντας ότι η δημο­φι­λής πλατ­φόρ­μα διέ­κο­ψε την live μετά­δο­ση του αντι­φα­σι­στι­κού, ιστο­ρι­κού ντο­κι­μα­ντέρ «Επι­χεί­ρη­ση Μπαρ­μπα­ρό­σα», ενώ αργό­τε­ρα κατέ­βα­σε το βίντεο.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το «Havana Radio TV» αναφέρει:

Ο κόμπος έφτα­σε στο χτέ­νι μετά και την χθε­σι­νή δια­κο­πή της ροής του Havana TV στο YouTube . Στις 21:29 εχθές 15 Γενά­ρη , κατά την προ­βο­λή του ντο­κι­μα­ντέρ Επι­χεί­ρη­ση Μπαρ­μπα­ρό­σα επει­σό­διο 2 Η μάχη της Μόσχας , όπως και στο πρώ­το επει­σό­διο, το YouTube έρι­ξε την ροή του κανα­λιού και 15 λεπτά αργό­τε­ρα κατήρ­γη­σε το βίντεο . Στην σχε­τι­κή ενη­μέ­ρω­ση που μας ήρθε η οποία επι­συ­νά­πτε­ται παρα­κά­τω ανα­γρά­φε­ται σαν δικαιο­λο­γία ότι η ροή παρα­βαί­νει την πολι­τι­κή του YouTube “πολι­τι­κή για το ανε­πι­θύ­μη­το περιε­χό­με­νο , τις παρα­πλα­νη­τι­κές πρα­κτι­κές και τις απά­τες”! Με αυτό το κατά­πτυ­στο κεί­με­νο ο “ναός της δια­δι­κτυα­κής δημο­κρα­τί­ας” λογό­κρι­νε το περιε­χό­με­νο του Havana TV που προ­έ­βα­λε εκεί­νη την ώρα ντο­κι­μα­ντέρ για την αντί­στα­ση του σοβιε­τι­κού λαού κατά των ναζί! Παρα­θέ­του­με λοι­πόν τα κάτω­θι ερω­τή­μα­τα: Ανε­πι­θύ­μη­το περιε­χό­με­νο που η Μόσχα δεν έπε­σε στα ναζι­στι­κά απο­βρά­σμα­τα;  Παρα­πλα­νη­τι­κή πρα­κτι­κή ότι δεν συμπί­πτει το πρό­γραμ­μά μας με την επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία του συστή­μα­τος ;  Απά­τη που δεν συμ­με­τέ­χου­με και εμείς στην προ­σπά­θεια ξανα­γρα­ψί­μα­τος της ιστο­ρί­ας;  Μάλ­λον όλα μαζί πεί­ρα­ξαν τον βόθρο της λογοκρισίας !!! 

Η υπο­κρι­σία περισ­σεύ­ει την ίδια ώρα που χιλιά­δες βίντεο φασι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου παρα­μέ­νουν κανο­νι­κά στην πλατ­φόρ­μα. Συνε­χί­ζου­με απτό­η­τοι την μετά­δο­σή μας μέσω της ιστο­σε­λί­δας μας και μέσω Twitch. Μπο­ρεί­τε να παρα­κο­λου­θή­στε ξανά το ντο­κι­μα­ντέρ στην VDO βιβλιο­θή­κη μας εδώ.

Πηγή: havanaradio.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο