Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λογολογίες — Θεωρητικές δοκιμές στη γλώσσα και τη λογοτεχνία»

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις εκδό­σεις «Παπα­ζή­ση» η έκδο­ση «Λογο­λο­γί­ες — Θεω­ρη­τι­κές δοκι­μές στη γλώσ­σα και τη λογο­τε­χνία» του ανα­πλη­ρω­τή καθη­γη­τή Θεω­ρί­ας της Λογο­τε­χνί­ας στο Παι­δα­γω­γι­κό logologiesΤμή­μα του ΑΠΘ Βασί­λη Αλε­ξί­ου και περιέ­χει μια σει­ρά από σημα­ντι­κά δικαιώ­μα­τα που κατά και­ρούς έχει επε­ξερ­γα­στεί και δημο­σιεύ­σει ο Β. Αλεξίου.
«Τα γρα­φτά που συνα­παρ­τί­ζουν τού­το τον τόμο είναι κεί­με­να που ανα­δύ­θη­καν με διά­φο­ρες αφορ­μές και αιτί­ες ως λόγος πάνω στον λόγο, ή αλλιώς, όπως συμ­βαί­νει άλλω­στε παντού και πάντο­τε, ως λόγος που προ­έ­κυ­ψε από τη συνο­μι­λία με τον λόγο των άλλων», σημειώ­νει ο Β. Αλε­ξί­ου στον πρό­λο­γο της έκδοσης.

Τα δύο πρώ­τα κεί­με­να εστιά­ζουν σε ζητή­μα­τα που «μάλ­λον θα εντάσ­σο­νταν σε αυτό που θα λέγα­με φιλο­σο­φία της γλώσ­σας», όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά σημειώ­νει. Τα υπό­λοι­πα κεί­με­να ασχο­λού­νται με πτυ­χές του έργου Ελλή­νων και ξένων δημιουρ­γών, ανα­φέ­ρου­με χαρα­κτη­ρι­στι­κά τους Βάλ­τερ Μπέν­για­μιν, Μπέρ­τολτ Μπρεχτ, Γιάν­νη Ρίτσο και Κώστα Βάρναλη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο