Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λοιπόν, πώς τα περνάτε στον καπιταλισμό;»

Σαν σήμε­ρα, στις 22 Απρί­λη του 1870 γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της Μεγά­λης Οχτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς Ουλιά­νοφ, ο Λένιν. 145 χρό­νια μετά η ΕΣΣΔ δεν υπάρ­χει και η αντε­πα­νά­στα­ση πανη­γυ­ρί­ζει το πρό­σκαι­ρο πισω­γύ­ρι­σμα της ιστο­ρί­ας με το γκρέ­μι­σμα των κατα­κτή­σε­ων και των συμ­βό­λων του σοσια­λι­σμού. Όσο όμως και αν προ­σπα­θούν να «γκρε­μί­σουν» το όνο­μα και το έργο του ηγέ­τη του παγκό­σμιου προ­λε­τα­ριά­του δεν θα το καταφέρουν.

lenin23

«Λοι­πόν, πώς τα περ­νά­τε στον καπιταλισμό;»

Γιγα­ντο­α­φί­σα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ουκρα­νί­ας (που πρό­σφα­τα η Ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έθε­σε εκτός νόμου) που κυκλο­φό­ρη­σε το 2010 με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 140 χρό­νων από την γέν­νη­ση του Β. Ι. Λένιν. Δίπλα στη φωτο­γρα­φία του Λένιν οι τίτλοι μπολ­σε­βί­κι­κων εφη­με­ρί­δων που κυκλο­φο­ρού­σαν την επο­χή του τσα­ρι­σμού: «Искра» («Ίσκρα», «Η Σπί­θα»), «Вперёдъ» («Εμπρός»), «Пролетарій» («Προ­λε­τά­ριος»), «Соціальдемократъ» («Σοσιαλ­δη­μο­κρά­της», δεν φαί­νε­ται και τόσο καλά) και «Новая Жизнь» («Νέα Ζωή»).

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο