Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λονδίνο: Παρέμβαση μελών της κομμουνιστικής νεολαίας σε διεθνή έκθεση όπλων

Μια δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη περί­με­νε τους διορ­γα­νω­τές και επι­σκέ­πτες της διε­θνούς έκθε­σης οπλι­κών συστη­μά­των στο Λον­δί­νο, όταν ακτι­βι­στές και μέλη της Ένω­σης Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Βρε­τα­νί­ας (YCL) που «εργά­ζο­νταν» στον χώρο άνα­ψαν καπνο­γό­να και φώνα­ξαν συν­θή­μα­τα ενά­ντια στο εμπό­ριο όπλων.

Το γεγο­νός συνέ­βη σε μεγά­λο εκθε­σια­κό χώρο στο ανα­το­λι­κό Λον­δί­νο, όταν εργα­ζό­με­νοι στά­θη­καν μπρο­στά από το περί­πτε­ρο του γνω­στού μονο­πω­λί­ου πώλη­σης όπλων Lockheed Martin και άνα­ψαν καπνο­γό­να και φωνά­ζο­ντας «κάτω ο βρε­τα­νι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός», με τους άντρες ασφα­λεί­ας να κοι­τούν εμβρόντητοι.

Σε ανα­κοί­νω­ση τους, οι εργα­ζό­με­νοι που πήραν μέρος στην ακτι­βι­στι­κή ενέρ­γεια ανα­φέ­ρουν πως «απο­φά­σι­σαν να ανα­λά­βουν δρά­ση ενά­ντια στην έκθε­ση όπλων όπου φιλο­δυ­τι­κά καθε­στώ­τα αγο­ρά­ζουν όπλα προ­κει­μέ­νου να κατα­πιέ­ζουν και να δολο­φο­νούν τα αδέρ­φια μας σε όλον τον κόσμο».

Μέλη της Ένω­σης Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Βρε­τα­νί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν κινη­το­ποι­ή­σεις έξω απ’ το εκθε­σια­κό κέντρο, κρα­τώ­ντας σημαί­ες και πανό με το σύν­θη­μα «Έμπο­ρος όπλων; Εγκλη­μα­τί­ας πολέμου!».

Σημειώ­νε­ται ότι η εν λόγω διε­θνής έκθε­ση όπλων (Διε­θνής Έκθε­ση Εξο­πλι­σμού Άμυ­νας και Ασφά­λειας, DSEI) διορ­γα­νώ­νε­ται κάθε χρό­νο στη βρε­τα­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα προ­σελ­κύ­ο­ντας μεγά­λα μονο­πώ­λια στο χώρο των οπλι­κών συστη­μά­των, ενώ μια σει­ρά εκπρό­σω­ποι χωρών-μελών του ΝΑΤΟ «παρε­λαύ­νουν» στο εκθε­σια­κό κέντρο «κλεί­νο­ντας» συμ­βό­λαια και συμφωνίες.

idcommunism.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο