Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λουκέτα χωρίς τελειωμό _εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δρόμο

Πριν καλά καλά στε­γνώ­σει το μελά­νι από το λου­κέ­το στην ιστο­ρι­κή υαλουρ­γία Γιού­λα, η χαρ­το­ποι­ία Sonoco Hellas ανα­κοί­νω­σε στους 98 εργα­ζο­µέ­νους της ότι κλεί­νει τα δύο εργο­στά­σιά της στην Ελλά­δα (Θεσ­σα­λο­νί­κη και Κιλ­κίς) Η θυγα­τρι­κή της αμε­ρι­κα­νι­κής Sonoco που παγκο­σμί­ως τζι­ρά­ρει πάνω από 7,3 δισ.$, δια­θέ­τει πάνω από 300 παρα­γω­γι­κές μονά­δες σε όλο τον κόσμο και απα­σχο­λεί ~22.000 εργα­ζο­μέ­νους θα κατε­βά­σει ρολά από 1η Ιούνη

Η Conitex Sonoco Hellas δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στον χώρο της χάρ­τι­νης συσκευα­σί­ας από το 1976 ως ΕΒΙΕΝ Α.Ε., ενώ το 1998 εξα­γο­ρά­στη­κε από την Conitex Sonoco, που εδώ και 25 χρό­νια παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες στο χώρο του χαρ­τιού και της χάρ­τι­νης συσκευα­σί­ας με εργο­στά­σια παρα­γω­γής στις ΗΠΑ, Μεξι­κό, Ινδία, Ινδο­νη­σία, Κίνα, Ται­βάν, Ισπα­νία, και Ελλά­δα, ενώ από το 2007 επέ­κτει­νε τις δρα­στη­ριό­τη­τες μπαί­νο­ντας στο χώρο της εύκαμ­πτης συσκευα­σί­ας και το 2012 προ­χώ­ρη­σε στην εξα­γο­ρά της Αμε­ρι­κα­νι­κής BULK SAK International, στο­χεύ­ο­ντας σε εξει­δι­κευ­μέ­να big bags για προ­ϊ­ό­ντα υψη­λών απαι­τή­σε­ων όπως φάρ­μα­κα, τρό­φι­μα και χημικά.

Το λου­κέ­το στην Sonoco Hellas που _ως συνή­θως επι­κα­λεί­ται υψη­λό κόστος παρα­γω­γής (;) έρχε­ται μια βδο­μά­δα μετά το λου­κέ­το στη Γιού­λα και τα περ­σι­νά σε Tupperware, Reckitt Benckiser και της Crown Can Hellas σε Πάτρα και Κόριν­θο, επί­σης να μην ξεχνά­με μεγά­λες παρα­γω­γι­κές μονά­δες όπως τη «ΔΕΛΤΑ» στο Πλα­τύ Ημα­θί­ας, το εργο­στά­σιο παρα­γω­γής μετα­σχη­μα­τι­στών «Schneider Electric» στα Οινό­φυ­τα, τον «Πίτσο» στην Αττι­κή, τη «Frigoglass» στην Αχα­ΐα, τη «Crown HELLAS Can» στην Πάτρα και καμιά 10αριά ακόμη.

Τίτλοι τέλους στη Γιούλα

Με επί­ση­μη _αιφνίδια ανα­κοί­νω­ση η BA Glass Υαλουρ­γία Α.Ε., επι­βε­βαιώ­νει την από­φα­σή της να στα­μα­τή­σει την παρα­γω­γι­κή της δρα­στη­ριό­τη­τα στο εργο­στά­σιο στο Αιγά­λεω, με άμε­ση ισχύ (από τα τέλη Μαρ­τί­ου) πως «αυτή η δύσκο­λη από­φα­ση είναι απο­τέ­λε­σμα των τρε­χου­σών συν­θη­κών της αγο­ράς στη βιο­μη­χα­νία γυα­λιού».

Έκλεισε η τελευταία ελληνική υαλουργία

Ο πολυ­ε­θνι­κός όμι­λος πορ­το­γα­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων ΒΑ Glass Group απο­φά­σι­σε να δια­κό­ψει τη λει­τουρ­γία της «Γιού­λα» και ήδη στο εργο­στά­σιο του Αιγά­λεω οι μηχα­νές έχουν ξεκι­νή­σει στα­δια­κά να στα­μα­τούν, και πλέ­ον μόλις 15–20 άτο­μα εξα­κο­λου­θούν να πηγαί­νουν, καθώς υπάρ­χουν εκκρε­μό­τη­τες κυρί­ως στις απο­θή­κες. Επτά χρό­νια µετά την πώλη­ση της µονά­δας του Αιγά­λεω από την HGI της οικο­γε­νεί­ας Βουλ­γα­ρά­κη στον πολυ­ε­θνι­κό όµι­λο πορ­το­γα­λι­κών συµφε­ρό­ντων ΒΑ Glass Group, που έγι­νε _υποτίθεται, σε µια προ­σπά­θεια να δια­σω­θεί η εται­ρεία, µπαί­νει ορι­στι­κά «λου­κέ­το» όχι μόνο στη «Γιού­λα», αλλά και στον κλά­δο υαλουρ­γί­ας της χώρας μας, καθώς ήταν ο µονα­δι­κός παρα­γω­γός προ­ϊ­ό­ντων γυά­λι­νης συσκευα­σί­ας στην Ελλά­δα, χάνο­ντας και σε τεχνο­γνω­σία, δεδο­μέ­νου ότι η εν λόγω δρα­στη­ριό­τη­τα απαι­τεί μεγά­λη εξειδίκευση.

Στην εται­ρεία είχαν χορη­γη­θεί το 2017 δύο ομο­λο­για­κά δάνεια συνο­λι­κού ύψους 90 εκατ. ευρώ από τις θυγα­τρι­κές του ομί­λου σε Ισπα­νία και Πορ­το­γα­λία, με υπό­λοι­πο 55,5 εκατ. ευρώ να είναι πλη­ρω­τέο την 31η  Ιανουα­ρί­ου 2024. Στοι­χείο που πολύ πιθα­νόν δια­δρα­μά­τι­σε επί­σης ρόλο στην από­φα­ση για το «λου­κέ­το».

Στους εργα­ζο­μέ­νους η εται­ρεία προ­σέ­φε­ρε διπλά­σια απο­ζη­μί­ω­ση από την προ­βλε­πό­με­νη σε περί­πτω­ση από­λυ­σης για να απο­χω­ρή­σουν οικειο­θε­λώς, κάτι που εκτι­μά­ται ότι θα απο­δε­χθεί _αναγκαστικά, η συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα, παρά το γεγο­νός ότι έτσι δεν θα μπο­ρέ­σουν να εντα­χθούν στο ταμείο ανεργίας.

Η εται­ρεία ιδρύ­θη­κε το 1947 από τον Κυριά­κο Βουλ­γα­ρά­κη και μέχρι τα μέσα της δεκα­ε­τί­ας του ’80 η παρα­γω­γή των επι­τρα­πέ­ζιων σκευών από γυα­λί γινό­ταν χει­ρο­ποί­η­τα με τη μέθο­δο του φυση­τού γυα­λιού. Η μεγά­λη επέ­κτα­ση της εται­ρεί­ας στα Βαλ­κά­νια έγι­νε τη δεκα­ε­τία του 2000. Το 2017 το εργο­στά­σιο στην Ελλά­δα, καθώς και τα εργο­στά­σια σε Σόφια, Πλόβ­ντιβ και Βου­κου­ρέ­στι πωλή­θη­καν στην BA Glass, με το συνο­λι­κό τίμη­μα να ανέρ­χε­ται σε περί­που 500 εκατ. ευρώ (174 εκατ. ευρώ εισέ­πρα­ξαν οι ιδιο­κτή­τες και τα υπό­λοι­πα ήταν δάνεια). Η οικο­γέ­νεια Βουλ­γα­ρά­κη μέσω πλέ­ον του ομί­λου HGI έχει εργο­στά­σια σε Ουκρα­νία και Βουλ­γα­ρία, και εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε Ελλά­δα και Ρουμανία.

Υπάρ­χουν κάποιες εται­ρεί­ες που δια­νέ­μουν το γυα­λί στη χώρα μας και που φυσι­κά θα μετα­κυ­λή­σουν το κόστος μετα­φο­ρι­κών στον καταναλωτή.

Για την ιστο­ρία _αν και ο πόλε­μος και το μακε­λειό των εκεί λαών καλά κρα­τεί κάνο­ντας ένα πρό­χει­ρο Googlά­ρι­σμα στις europages για υαλουρ­γία – Ουκρα­νία, βγή­καν στην πρώ­τη σελί­δα …28 Επιχειρήσεις!!

  • Η εται­ρεία MS ELEMENT, Κατασκευαστής/ παρα­γω­γός, με παρου­σία στους κλά­δους Καμπυ­λω­τό σκλη­ρυ­μέ­νο γυα­λί, χαραγ­μέ­νο γυα­λί, και έργα από γυα­λί, έχει έδρα σε Dnipro, Ουκρανία.
  • Η PROMSYSTEMS, στους κλά­δους θερ­μο­συσ­σω­μα­τω­μέ­να υλι­κά για κερα­μι­κά, βοριο­πυ­ρι­τι­κό γυα­λί, σφρά­γι­ση σε υπερ­κε­νό, και σφρά­γι­ση γυα­λιού-μετάλ­λου με έδρα σε Kostopil, Ουκρανία.
  • Η 3D ART‑S, Κατασκευαστής/ παρα­γω­γός, έδρα σε Konstantinovka, Ουκρανία.
  • Η GUHEL, έμπο­ρος χον­δρι­κής, στο Obyxov +
  • XANORPHARMACY,
  • LLC PLANT INSULATING EQUIPMENT, Μονω­τι­κά τζά­μια _σε
  • KINGDOM GLASS & MIRRORS, Επί­πε­δο γυα­λί και καθρέ­φτες. Έχει επί­σης παρου­σία στους κλά­δους Βιτρώ, , χάρα­ξη σε καθρέ­πτη, δια­κο­σμη­τι­κό κρύ­σταλ­λο, και Βιτρώ, έδρα Κίεβο
  • Κλπ. κλπ _με όλα τα είδη, σκλη­ρυ­μέ­νο, θωρα­κι­σμέ­νο κά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο