Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λουκασένκο: Η Λευκορωσία θα αναπτύξει «πυρηνικά όπλα» σε περίπτωση απειλής από τη Δύση

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο, σύμ­μα­χος της Μόσχας, δήλω­σε σήμε­ρα πως η χώρα του είναι έτοι­μη να φιλο­ξε­νή­σει «πυρη­νι­κά όπλα» σε περί­πτω­ση απει­λής εκ μέρους της Δύσης, εν μέσω της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής κρί­σης με επί­κε­ντρο την Ουκρανία.

«Αν χρεια­στεί (…) θα ανα­πτύ­ξου­με όχι μόνο πυρη­νι­κά όπλα, αλλά και υπερ­πυ­ρη­νι­κά όπλα, πολ­λά υπο­σχό­με­να όπλα, προ­κει­μέ­νου να υπε­ρα­σπι­στού­με το έδα­φός μας», δήλω­σε ο Λου­κα­σέν­κο, σύμ­φω­να με τα λευ­κο­ρω­σι­κά ΜΜΕ.

Αυτό μπο­ρεί να συμ­βεί αν ληφθούν «ανό­η­τα μέτρα» από τους «αντι­πά­λους» της Λευ­κο­ρω­σί­ας, συμ­μά­χου της Ρωσί­ας στην κρί­ση με τη Δύση για το θέμα της Ουκρα­νί­ας, δήλω­σε ο Λουκασένκο.

«Αν δεν υπάρ­ξουν απει­λές από μη φιλι­κές χώρες ενα­ντί­ον της Λευ­κο­ρω­σί­ας, δεν θα υπάρ­χει ανά­γκη για πυρη­νι­κά όπλα εδώ για εκα­τό χρό­νια», πρόσθεσε.

Ο Λου­κα­σέν­κο είπε επί­σης ότι η Λευ­κο­ρω­σία εξε­τά­ζει το ενδε­χό­με­νο να αγο­ρά­σει ρωσι­κά συστή­μα­τα πυραύ­λων εδά­φους-αέρος S‑400 ώστε να τους τοπο­θε­τή­σει κοντά στην πρω­τεύ­ου­σα Μινσκ, σύμ­φω­να με το κρα­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Belta.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, ο Λου­κα­σέν­κο είπε ότι ακό­μη πως η Λευ­κο­ρω­σία μπο­ρεί να κρα­τή­σει ένα μέρος του στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού που έφε­ρε η Ρωσία και ότι σχε­διά­ζει να συζη­τή­σει το θέμα με τη Μόσχα.

Ο πρό­ε­δρος Αλε­ξά­ντρ Λου­κα­σέν­κο ανα­μέ­νε­ται αύριο, Παρα­σκευή, στη Ρωσία για συνο­μι­λί­ες με τον Ρώσο ομό­λο­γο και σύμ­μα­χό του Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο