Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λυρική: Δωρεάν 300 θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της «Λίμνης των Κύκνων»

Δωρε­άν 300 θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της «Λίμνης των Κύκνων», που παρου­σιά­ζε­ται την Παρα­σκευή 20 Δεκέμ­βρη 2019 στις 19.00, στην Αίθου­σα «Σταύ­ρος Νιάρ­χος» της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρχος.

Η «Λίμνη των Κύκνων» του Τσαϊ­κόφ­σκι δια­χρο­νι­κά συναρ­πά­ζει και συγκι­νεί το κοι­νό, ενώ την ίδια στιγ­μή απο­τε­λεί πρό­κλη­ση στην καριέ­ρα των χορευ­τών αφού οι δεξιο­τε­χνι­κές ικα­νό­τη­τες και ο λυρι­σμός που απαι­τού­νται για την ολο­κλη­ρω­μέ­νη ερμη­νεία του έργου υπερ­βαί­νουν σχε­δόν τα ανθρώ­πι­να όρια. Παράλ­λη­λα, πρό­κει­ται και για ένα μου­σι­κό έργο μεγά­λων ερμη­νευ­τι­κών απαιτήσεων.

H παρα­γω­γή της «Λίμνης των Κύκνων» από το Μπα­λέ­το της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής αντι­πα­ρα­θέ­τει εκτε­νή κομ­μά­τια της πρω­τό­τυ­πης χορο­γρα­φί­ας του μπα­λέ­του των Πετι­πά / Ιβά­νοφ με μια νέα χορο­γρα­φι­κή ματιά από τον διευ­θυ­ντή του Μπα­λέ­του της ΕΛΣ, Κων­στα­ντί­νο Ρήγο, επι­χει­ρώ­ντας να θέσει ερω­τή­μα­τα, αλλά και να ανα­ζη­τή­σει απα­ντή­σεις για το πώς μπο­ρούν να «ξανα­δια­βα­στούν» σήμε­ρα τα μεγά­λα έργα του ρεπερ­το­ρί­ου του κλα­σι­κού χορού.

Η δια­νο­μή των δωρε­άν θέσε­ων για τη γενι­κή δοκι­μή ‑με την επί­δει­ξη δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας και δελ­τί­ου ταυ­τό­τη­τας- θα γίνει στο εκδο­τή­ριο της Ticket Services (Πανε­πι­στη­μί­ου 39, εντός Στο­άς Πεσμα­ζό­γλου), την Τετάρ­τη 18 Δεκέμ­βρη, από τις 12.00 έως τις 16.00. Σημειώ­νε­ται ότι ο κάθε κάτο­χος δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας μπο­ρεί να πάρει έως και δύο θέσεις για τη γενι­κή δοκι­μή. Πλη­ρο­φο­ρί­ες: 2130885700.

Στη Λίμνη των κύκνων συμ­με­τέ­χει το σύνο­λο των χορευ­τών του Μπα­λέ­του της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής.

Κων­στα­ντί­νος Ρήγος / Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

22, 24, 26, 27, 29, 31 Δεκεμ­βρί­ου 2019

Ώρα έναρ­ξης: 20.00 (Κυρια­κές στις 18.30 / 31 Δεκεμ­βρί­ου στις 19.00)

Αίθου­σα Σταύ­ρος Νιάρ­χος Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής

Μου­σι­κή διεύ­θυν­ση: Δημή­τρης Μπο­τί­νης Χορο­γρα­φία — σκη­νο­θε­σία — σκη­νι­κά: Κων­στα­ντί­νος Ρήγος Με την Ορχή­στρα, τους Α΄ Χορευ­τές, τους Σολίστ, τους Κορυ­φαί­ους και το Corps de ballet της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκηνής

Ο Θοδω­ρής Ρέγκλης έχει κάνει πρω­τό­τυ­πη μου­σι­κή σύν­θε­ση. Σύμ­βου­λος δρα­μα­τουρ­γί­ας είναι ο Αλέ­ξαν­δρος Ευκλεί­δης. Συνερ­γά­τι­δα αρχι­τέ­κτο­νας για τα σκη­νι­κά είναι η Μαί­ρη Τσα­γκά­ρη, ενώ τα κοστού­μια υπο­γρά­φει ο Γιώρ­γος Σεγρεδάκης.

Τους φωτι­σμούς επι­με­λεί­ται ο Χρή­στος Τζιό­γκας και τα βίντεο ο Κων­στα­ντί­νος Γαρίνης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο