Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λυρική: 1.500 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή του «Ναμπούκκο» στο Ηρώδειο στις 29 Μάη

Συνε­πής στην κοι­νω­νι­κή της πολι­τι­κή, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή θα δια­θέ­σει 1.500 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας «Ναμπούκ­κο» του Τζου­ζέπ­πε Βέρ­ντι, την Τρί­τη 29 Μάη στις 21.00 στο Ωδείο Ηρώ­δου Αττικού.

Με στό­χο να κάνει τη λυρι­κή τέχνη προ­σβά­σι­μη σε όλους, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή προ­σφέ­ρει για έκτη συνε­χό­με­νη χρο­νιά την δυνα­τό­τη­τα σε άνερ­γους συμπο­λί­τες μας να παρα­κο­λου­θή­σουν μια μεγα­λειώ­δη παρα­γω­γή όπε­ρας, στο Ηρώδειο.

Με τον «Ναμπούκ­κο», μια από τις δημο­φι­λέ­στε­ρες όπε­ρες του Βέρ­ντι, η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή ανοί­γει τις εκδη­λώ­σεις του Φεστι­βάλ Αθη­νών στο Ηρώ­δειο, στις 1, 3, 6, 8 Ιού­νη 2018, σε μια νέα εντυ­πω­σια­κή παρα­γω­γή, σε μου­σι­κή διεύ­θυν­ση Φιλίπ Ωγκέν, σκη­νο­θε­σία Λέο Μου­σκά­το, με τον κορυ­φαίο Έλλη­να βαρύ­το­νο Δημή­τρη Πλα­τα­νιά στον ομώ­νυ­μο ρόλο. Ο «Ναμπούκ­κο» θεω­ρεί­ται μια από τις σπου­δαιό­τε­ρες όπε­ρες του Τζου­ζέπ­πε Βέρ­ντι. Σε προ­σω­πι­κό επί­πε­δο ανέ­δει­ξε τον Βέρ­ντι ως τον σημα­ντι­κό­τε­ρο Ιτα­λό συν­θέ­τη του 19ου αιώ­να, ενώ σε συλ­λο­γι­κό επί­πε­δο μετα­τρά­πη­κε σε σύμ­βο­λο του αγώ­να για την ενο­ποί­η­ση της Ιταλίας.

Η δια­νο­μή των δωρε­άν εισι­τη­ρί­ων για τη γενι­κή δοκι­μή του «Ναμπούκ­κο» ‑με την επί­δει­ξη δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας και δελ­τί­ου ταυ­τό­τη­τας- θα γίνει στα ταμεία της Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής στο Κέντρο Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (Λ. Συγ­γρού 364, Καλ­λι­θέα / Τηλ. κέντρο: 2130885700), τις εξής μέρες και ώρες:

Πέμ­πτη 24 Μάη, από τις 12.00 έως τις 18.00
Παρα­σκευή 25 Μάη, από τις 10.00 έως τις 16.00
Σημειώ­νε­ται ότι ο κάθε κάτο­χος δελτίου/βεβαίωσης ανερ­γί­ας μπο­ρεί να πάρει έως και δύο εισιτήρια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο