Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λυσσασμένοι ένθεν και εκείθεν!

Σχο­λιά­ζει η Μαρία Φίλη //

Με αφρούς πραγ­μα­τι­κής λύσ­σας οι εκπρό­σω­ποι στα ΜΜΕ του μεγα­λο­κε­φά­λαιου μεσαιο­κε­φά­λαιου μεγα­λο­ερ­γο­λά­βων κανα­λαρ­χών και βολε­μέ­νων σε θέσεις πιέ­ζουν για απο­δο­χή των πάντων, από τις απαι­τή­σεις των δανειστών.

Και η κυβέρ­νη­ση στο ίδιο μήκος κύμα­τος αλλά υπο­δυό­με­νη την παρ­θέ­να Μαγδα­λη­νή προ­σπα­θεί να βρει τρό­πους να τα δώσει όλα αλλά να το κάνει με κάποια έκπτω­ση στο πολι­τι­κό κόστος. Στα πλαί­σια αυτά δηλώ­σεις πρω­το­κλα­σά­των της χρη­σι­μο­ποιού­νται ως εργα­λείο για να δημιουρ­γή­σουν το κατάλ­λη­λο κλίμα.

Η επι­στρο­φή στη δραχ­μή (δήλω­ση Ξυδά­κη) επα­νέρ­χε­ται στο προ­σκή­νιο για να κιν­δυ­νο­λο­γή­σουν οι ευρω­α­μή­ντο­ρες επι­σεί­ο­ντας και τις απει­λές Σόι­μπλε, η μη ύπαρ­ξη στρα­τη­γι­κών δια­φο­ρών με την μεί­ζο­να αντι­πο­λί­τευ­ση ( δήλω­ση Σεβα­στά­κη) προ­ω­θεί­ται κατάλ­λη­λα ώστε να γίνει ευκο­λο­χώ­νευ­τη η σύμπρα­ξη μαζί τους και η κατά­λη­ξη, ο μπα­μπού­λας ήτοι ο κίν­δυ­νος χρε­ω­κο­πί­ας της χώρας που θα την ανα­λά­βει μετά το Δ.Ν.Τ .

Επει­δή είμα­στε ο ένας στους δύο που χρω­στά­νε 14 δισ. ευρώ από φόρους,άλλα τόσα από ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές, ενοί­κια, δάνεια, πιστω­τι­κές κάρ­τες, χάνου­με σπί­τια, είμα­στε άνερ­γοι, συντα­ξιού­χοι, πει­νά­λες, άστε­γοι ανα­σφά­λι­στοι άρρω­στοι και όσα άλλα υπάρ­χουν με το στε­ρη­τι­κό άλφα μπρο­στά, μας νοιά­ζουν προ­φα­νώς όλα αυτά όχι για να κλά­ψου­με αλλά για να πάρου­με την κατά­στα­ση στα χέρια μας.

Και τότε θα τρί­βουν τα δικά τους μάτια οι λάτρεις των φρα­πέ­δων και των καρε­κλών δια χει­ρός Βαρά­γκη για το τι πρό­κει­ται να γίνει!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο