Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λωρίδα της Γάζας: Δύο νέες δολοφονίες Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό

Άλλοι δύο Παλαι­στί­νιοι σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα και 241 τραυ­μα­τί­σθη­καν από πυρά Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών στη Λωρί­δα της Γάζας στις δια­δη­λώ­σεις που έγι­ναν στο φρά­χτη που έχει υψώ­σει το κρά­τος-δολο­φό­νος του Ισραήλ.

Όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Χαμάς, ο Καρίμ Άμπου Φατά­γιερ, 30 ετών, τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα κοντά στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό του Αλ Μπου­ρέιτζ και ο 26χρονος Σάντι Μουά­μαρ, δέχτη­κε μια σφαί­ρα στο κεφά­λι και σκο­τώ­θη­κε στα ανα­το­λι­κά της Ράφα.

Οι τραυ­μα­τί­ες ανέρ­χο­νται σε 241. Οι 50 με πραγ­μα­τι­κά πυρά.

Κάθε Παρα­σκευή από τις 30 Μάρ­τη, αρκε­τές χιλιά­δες Παλαι­στί­νιοι δια­δή­λω­σαν και πάλι σήμε­ρα κοντά στο φρά­χτη σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τον απο­κλει­σμό της Γάζας από το Ισρα­ήλ. Οι δια­δη­λω­τές διεκ­δι­κούν επί­σης την επι­στρο­φή των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων και των απο­γό­νων τους στα εδά­φη από τα οποία εκδιώ­χθη­καν όταν ιδρύ­θη­κε το κρά­τος του Ισρα­ήλ, το 1948.

Από τα τέλη Μάρ­τη, έχουν σκο­τω­θεί σε συγκρού­σεις περί­που 170 Παλαι­στί­νιοι και ένας Ισραη­λι­νός στρατιώτης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο