Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λωρίδα της Γάζας: Οχι του Ισραήλ στην πρόταση της Χαμάς για εκεχειρία

Υψη­λό­βαθ­μος αξιω­μα­τού­χος της Χαμάς, ο Οσά­μα Χαμντάν, δήλω­σε σήμε­ρα ότι η ισραη­λι­νή απά­ντη­ση στην πρό­τα­ση της Χαμάς για εκε­χει­ρία στη Γάζα είναι “γενι­κά αρνητική”.

“Οι δια­με­σο­λα­βη­τές (στο Κατάρ) μάς δια­βί­βα­σαν το βρά­δυ της Τρί­της τη θέση” του Ισρα­ήλ για την πρό­τα­ση της Χαμάς, “η οποία είναι συνο­λι­κά αρνη­τι­κή και δεν αντα­πο­κρί­νε­ται στις προσ­δο­κί­ες του λαού μας”, δήλω­σε ο αξιω­μα­τού­χος της παλαι­στι­νια­κής ισλα­μι­στι­κής οργά­νω­σης κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου στη Βηρυτό.

Ο Χαμντάν θεω­ρεί ότι η απά­ντη­ση του Ισρα­ήλ απο­τε­λεί “μια οπι­σθο­δρό­μη­ση” σε σχέ­ση με τις ισραη­λι­νές θέσεις “οι οποί­ες είχαν δια­βι­βα­στεί προη­γού­με­να στους δια­με­σο­λα­βη­τές” και ότι “μπο­ρεί να εμπο­δί­σει τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις και ίσως τις οδη­γή­σει σε αδιέ­ξο­δο”. Ο αξιω­μα­τού­χος δεν έδω­σε περισ­σό­τε­ρες διευ­κρι­νί­σεις για το περιε­χό­με­νο της ισραη­λι­νής απάντησης.

Δια­με­σο­λα­βη­τές — οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, το Κατάρ και η Αίγυ­πτος — προ­σπα­θούν να επι­τύ­χουν μια εκε­χει­ρία στον πόλε­μο μετα­ξύ του Ισρα­ήλ και της Χαμάς που μαί­νε­ται από τις 7 Οκτωβρίου.

Η Χαμάς δηλώ­νει ότι είναι έτοι­μη — σε μια νέα πρό­τα­ση που δια­βι­βά­στη­κε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στους μεσο­λα­βη­τές — για εκε­χει­ρία έξι εβδο­μά­δων κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας 42 όμη­ροι που κρα­τού­νται στη Γάζα θα μπο­ρού­σαν να απε­λευ­θε­ρω­θούν με αντάλ­λαγ­μα την απο­φυ­λά­κι­ση Παλαι­στι­νί­ων κρα­του­μέ­νων στο Ισραήλ.

Ζητεί επί­σης την απο­χώ­ρη­ση του ισραη­λι­νού στρα­τού από τη Γάζα και μεγα­λύ­τε­ρη είσο­δο βοή­θειας, υπο­γράμ­μι­σε ο Χαμντάν.

Οι δηλώ­σεις του αξιω­μα­τού­χου της Χαμάς δια­τυ­πώ­νο­νται καθώς ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν άρχι­σε σήμε­ρα από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία νέα περιο­δεία στη Μέση Ανα­το­λή που εστιά­ζει στις προ­σπά­θειες για την επί­τευ­ξη ανθρω­πι­στι­κής εκε­χει­ρί­ας στη Γάζα.

Ο Μπλίν­κεν δήλω­σε ότι θα εξε­τά­σει τις προ­σπά­θειες για την επί­τευ­ξη “μιας συμ­φω­νί­ας άμε­σης εκε­χει­ρί­ας που θα εγγυά­ται την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των ενα­πο­μει­νά­ντων ομή­ρων” και την εντα­τι­κο­ποί­η­ση των προ­σπα­θειών για την αύξη­ση της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στο παλαι­στι­νια­κό έδα­φος, το οποίο βρί­σκε­ται στα πρό­θυ­ρα του λιμού.

Ταυ­τό­χρο­να οι ΗΠΑ και το ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ κάνουν πλά­τες στη συνέ­χι­ση του μακε­λειού στη Λωρί­δα της Γάζας, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας διαρ­κώς «το δικαί­ω­μα του Ισρα­ήλ να κυνη­γή­σει τη Χαμάς».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο