Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λωρίδα της Γάζας: Ο παλαιστίνιος ποιητής Ρεφαάτ Αλαρίρ νεκρός από δολοφονικό βομβαρδισμό του Ισραήλ

Ο παλαι­στί­νιος ποι­η­τής Ρεφα­άτ Αλα­ρίρ, από τα πιο γνω­στά μέλη νέας γενιάς λογο­τε­χνών, που έγρα­φε συχνά στα αγγλι­κά για να αφη­γη­θεί τις ιστο­ρί­ες των κατοί­κων της Λωρί­δας της Γάζας σε ευρύ­τε­ρο κοι­νό, σκο­τώ­θη­κε σε ισραη­λι­νό βομ­βαρ­δι­σμό, γνω­στο­ποί­η­σαν φίλοι του τη νύχτα της Πέμ­πτης προς Παρασκευή.

«Η δολο­φο­νία του Ρεφα­άτ είναι τρα­γι­κή, οδυ­νη­ρή και εξορ­γι­στι­κή. Είναι τερά­στια απώ­λεια», τόνι­σε μέσω X (του πρώ­ην Twitter) φίλος του, ο παλαι­στί­νιος δημο­σιο­γρά­φος Άχμεντ Αλνα­ούκ, έπει­τα από φονι­κούς ισραη­λι­νούς βομ­βαρ­δι­σμούς χθες Πέμ­πτη το βρά­δυ στο βόρειο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της κυβέρ­νη­σης της Χαμάς.

«Ράγι­σε η καρ­διά μου, ο φίλος και συνά­δελ­φός μου Ρεφα­άτ Αλα­ρίρ σκο­τώ­θη­κε μαζί με την οικο­γέ­νειά του πριν από μερι­κά λεπτά (…) Δεν θέλω να το πιστέ­ψω. Μας άρε­σε να μαζεύ­ου­με φρά­ου­λες μαζί», ανέ­φε­ρε επί­σης μέσω X ο Γαζαί­ος ποι­η­τής Μοσάμπ Αμπού Τόχα.

«Ανα­παύ­σου εν ειρή­νη Ρεφα­άτ Αλα­ρίρ. Θα συνε­χί­σου­με να φωτι­ζό­μα­στε από τη σοφία σου, σήμε­ρα και για πάντα», τόνι­σε μέσω X ο συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Ράμ­ζι Μπαρούντ.

Ο εξει­δι­κευ­μέ­νος ιστό­το­πος Literary Hub απέ­τι­σε φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Καθη­γη­τής αγγλι­κής φιλο­λο­γί­ας στο ισλα­μι­κό πανε­πι­στή­μιο της Γάζας, όπου δίδα­σκε κυρί­ως τα έργα του Σέξ­πιρ, ο Ρεφα­άτ Αλα­ρίρ ήταν συνι­δρυ­τής της πρω­το­βου­λί­ας «We are not numbers» («Δεν είμα­στε αριθ­μοί»), που αδελ­φο­ποιεί συγ­γρα­φείς στη Γάζα με «μέντο­ρες» στο εξω­τε­ρι­κό, που τους βοη­θούν να γρά­ψουν στα αγγλι­κά και να αφη­γη­θούν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τά τους.

Ήταν επι­με­λη­τής του βιβλί­ου «Gaza writes back», χρο­νι­κού της ζωής στη Λωρί­δα της Γάζας από νεα­ρούς λογο­τέ­χνες, και είχε γρά­ψει το βιβλίο «Gaza unsilenced».

Μερι­κές ημέ­ρες αφό­του ο ισραη­λι­νός στρα­τός άρχι­σε χερ­σαί­ες επι­χει­ρή­σεις, ο Ρεφα­άτ Αλα­ρίρ έκα­νε γνω­στό πως δεν θα έφευ­γε από το βόρειο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας, επί­κε­ντρο των εχθρο­πρα­ξιών τότε.

Την 1η Νοεμ­βρί­ου, δημο­σί­ευ­σε στο X ποί­η­μα γραμ­μέ­νο στα αγγλι­κά, που γνώ­ρι­σε μεγά­λη διά­δο­ση, υπό τον τίτλο «If I must die» («Αν πρέ­πει να πεθά­νω»). Κατα­λή­γει με τις φρά­σεις: «ας φέρει ελπίδα/ας γίνει παρα­μύ­θι».

 

Δύο ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές για την Παλαιστίνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο