Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λύνεται η γλώσσα

Πολ­λά λόγια σπα­τά­λη­σε την Παρα­σκευή ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασ­σε­λά­κης, μιλώ­ντας σε ανθρώ­πους από τον χώρο της Παι­δεί­ας, αλλά και της «αγο­ράς», για το θέμα των ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων. Στο τέλος, βέβαια, «έσκα­σε» το μυστι­κό γι’ αυτά που πραγ­μα­τι­κά πρε­σβεύ­ει το κόμ­μα του: «Εχου­με πανε­πι­στή­μια — δια­μά­ντια στη χώρα μας, στα οποία μπο­ρού­με να επεν­δύ­σου­με, να γίνουν δωρε­ές και να παρά­σχου­με το κατάλ­λη­λο πλαί­σιο ώστε να μπο­ρούν αυτές οι δωρε­ές ιδιω­τών να απο­δώ­σουν, που μπο­ρούν να έχουν ξενό­γλωσ­σα προ­γράμ­μα­τα». Κοι­νώς: «Δημό­σια πανε­πι­στή­μια»… που λέει ο λόγος! Πανε­πι­στή­μια που θα χρη­μα­το­δο­τού­νται και θα δου­λεύ­ουν για τους ιδιώ­τες και τα οποία θα πωλούν ξενό­γλωσ­σα προ­γράμ­μα­τα με δίδα­κτρα. Επο­μέ­νως, «δημό­σια» που αντι­γρά­φουν τα ιδιω­τι­κά! Αυτά όμως που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «η μέρα με τη νύχτα» με αυτά που παλεύ­ουν με τον αγώ­να τους οι φοι­τη­τές. Οσο κι αν προ­σπα­θεί λοι­πόν να τους κοροϊ­δέ­ψει ότι είναι «στο πλευ­ρό τους», λύνε­ται πραγ­μα­τι­κά η γλώσ­σα του όταν απευ­θύ­νε­ται σε «παρά­γο­ντες της αγοράς».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο