Λύσσα κακιά … ΠΑΕ ΑΕΚ: “Δεν έχουμε καμία σχέση με την εκδήλωση για τον Σπύρο Κοντούλη και το ΚΚΕ”…

Πάει και­ρός που δημο­σιεύ­σα­με για “κάποιο τολ­μη­ρό αγρί­μι ξεφεύ­γει δια­πράτ­το­ντας το σφάλ­μα να τα βάλει με ολό­κλη­ρη την αντί­πα­λη ομά­δα, τον διαι­τη­τή και το κοι­νό στις κερ­κί­δες σε μια απα­γο­ρευ­μέ­νη περι­πέ­τεια ελευ­θε­ρί­ας” Αφο­ρού­σε το βιβλίο του Eduardo Galeano (έφυ­γε από τη ζωή το 2015) “Το ποδό­σφαι­ρο στη σκιά και στο φως”… Αφιε­ρω­μέ­νο στα παι­διά που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Λύσ­σα κακιά … ΠΑΕ ΑΕΚ: “Δεν έχου­με καμία σχέ­ση με την εκδή­λω­ση για τον Σπύ­ρο Κοντού­λη και το ΚΚΕ”….