Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λ.Δ. του Ντονέτσκ»: Σε επαφές με τη Βόρεια Κορέα ώστε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του

Η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα ότι η θανα­τι­κή ποι­νή που ισχύ­ει στην περιο­χή αυτή δεν σχε­τί­ζε­ται με την προ­σπά­θειά της για διε­θνή αναγνώριση.

Δύο Βρε­τα­νοί και ένας Μαρο­κι­νός κατα­δι­κά­στη­καν σε θάνα­το από δικα­στή­ριο του Ντο­νέ­τσκ με την κατη­γο­ρία ότι πολε­μού­σαν ως μισθο­φό­ροι στο πλευ­ρό των ουκρα­νι­κών δυνάμεων.

Όταν ρωτή­θη­κε αν η θανα­τι­κή ποι­νή αμαυ­ρώ­νει την εικό­να της ΛΔ του Ντο­νέ­τσκ, η Νατά­λια Νικο­νό­ρο­βα απά­ντη­σε: «Θεω­ρού­με ότι η μισθο­φο­ρι­κή δρά­ση είναι ένα φρι­κτό έγκλη­μα επει­δή οι άνθρω­ποι, ένα­ντι αμοι­βής, έρχο­νται σε μια άλλη χώρα να σκο­τώ­σουν ανθρώ­πους, μολο­νό­τι δεν έχουν κάποια προ­σω­πι­κή σχέ­ση με την εν λόγω σύρραξη».

«Ναι, είναι η βαρύ­τε­ρη ποι­νή, όμως περι­λαμ­βά­νε­ται στη νομο­θε­σία μας και δεν συν­δέ­ε­ται με τη δια­δι­κα­σία ανα­γνώ­ρι­σης της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ από άλλα κρά­τη», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγ­μής μόνο η Ρωσία και η Συρία ανα­γνω­ρί­ζουν την ανε­ξαρ­τη­σία του Ντο­νέ­τσκ, όμως η Νικο­νό­ρο­βα είπε ότι γίνο­νται συζη­τή­σεις και με τον πρε­σβευ­τή της Βόρειας Κορέας.

Νωρί­τε­ρα σήμε­ρα οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές του Ντο­νέ­τσκ εγκαι­νί­α­σαν την «πρε­σβεία» τους στη Μόσχα, χωρίς την παρου­σία υψη­λό­βαθ­μων Ρώσων αξιω­μα­τού­χων. Τα σχέ­δια για μια μεγα­λο­πρε­πή τελε­τή μπή­καν στον πάγο επει­δή, όπως είπε η «πρέ­σβει­ρα» Όλγκα Μακέ­γιε­βα, «δεν μπο­ρού­με να γιορ­τά­ζου­με όταν οι συμπο­λί­τες μας πεθαίνουν».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο