Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Νικολάου-Αλαβάνος (ΚΚΕ): Υπόλογη για το έγκλημα στα Τέμπη η πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ (VIDEO)

Οι αιτί­ες του προ­δια­γε­γραμ­μέ­νου εγκλή­μα­τος στα Τέμπη είναι γνω­στές και είναι η πολι­τι­κή της ΕΕ για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των σιδη­ρο­δρό­μων και η πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων, τόνι­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος, μιλώ­ντας στον «ΑΝΤ1», το πρωί της Τρίτης.

Ταυ­τό­χρο­να κατήγ­γει­λε το «θέα­τρο του παρα­λό­γου» που έχουν στή­σει ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, επι­διώ­κο­ντας να μεί­νει η συζή­τη­ση στην κορυ­φή του παγόβουνου.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, επι­σή­μα­νε επί­σης ότι δεν γίνε­ται βασι­κές υπο­δο­μές της χώρας να αντι­με­τω­πί­ζο­νται με όρους κερ­δο­φο­ρί­ας, απα­ντώ­ντας στο αν ο ΟΣΕ ήταν «υγι­ής επι­χεί­ρη­ση» και αν έπρε­πε να ιδιωτικοποιηθεί.

Ξεκα­θά­ρι­σε επί­σης ότι υπό­λο­γες είναι τόσο η κυβέρ­νη­ση, όσο και το ιδιω­τι­κό μονο­πώ­λιο, αλλά πρό­σθε­σε ότι είναι δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όσων ακο­λού­θη­σαν αυτή την πολι­τι­κή της απελευθέρωσης.

Ο κόσμος, υπο­γράμ­μι­σε, είναι στους δρό­μους και απαι­τεί δια­λεύ­καν­ση, από­δο­ση ευθυ­νών και μέτρα για να μην ξανα­γί­νει τέτοιο δυστύχημα.

Κλεί­νο­ντας, σημεί­ω­σε πως απο­δει­κνύ­ε­ται ότι στις μετα­φο­ρές, στην παν­δη­μία και στις φυσι­κές κατα­στρο­φές, όταν επι­κρα­τεί η λογι­κή κόστους – οφέ­λους, θρη­νού­με θύματα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο