Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Νικολάου-Αλαβάνος: Ο λαός να επιλέξει το ΚΚΕ ενισχύοντας τη φωνή της διεκδίκησης (VIDEO)

Την ανά­γκη ο λαός να επι­λέ­ξει το ΚΚΕ ενι­σχύ­ο­ντας τη φωνή της διεκ­δί­κη­σης απέ­να­ντι στην επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση, τόνι­σε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νος, σε παρεμ­βά­σεις του σε συζή­τη­ση στην ΕΡΤ1 το πρωί του Σαβ­βά­του 8 Απρίλη.

Σχο­λιά­ζο­ντας τη συζή­τη­ση των αστι­κών κομ­μά­των περί «ανά­πτυ­ξης», ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ σημεί­ω­σε ότι πρέ­πει να είναι ξεκά­θα­ρο ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη δεν είναι για όλους, είναι ανά­πτυ­ξη για τους επεν­δυ­τές και τα μονο­πώ­λια, που ενι­σχύ­ο­νται με το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, σημαί­νει δηλα­δή κερ­δο­φο­ρία για λίγους και μιζέ­ρια και ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για τους πολλούς.

Επι­σή­μα­νε πως οποια­δή­πο­τε κι αν είναι η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση, θα είναι δεσμευ­μέ­νη στο Ταμείο Ανά­καμ­ψης, θα είναι δεσμευ­μέ­νη στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Υπο­γράμ­μι­σε, πως όσο προ­χω­ρά­με σε αυτές τις ράγες το απο­τέ­λε­σμα είναι δεδο­μέ­νο. «Αυτό που χρειά­ζε­ται δεν είναι να αλλά­ξου­με μηχα­νο­δη­γό» είπε, και πρό­σθε­σε πως αυτό που πρέ­πει να γίνει είναι να επι­λέ­ξει ο λαός το ΚΚΕ, ενι­σχύ­ο­ντας τη φωνή της διεκ­δί­κη­σης απέ­να­ντι σε μία κυβέρ­νη­ση που θα βάλει τα λαϊ­κά συμ­φέ­ρο­ντα στο ζύγι της καπι­τα­λι­στι­κής ανάπτυξης.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις «συγκλί­σεις» των αστι­κών κομ­μά­των και στα σενά­ρια κυβερ­νη­τι­κής συνερ­γα­σί­ας, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ υπεν­θύ­μι­σε το μεγά­λο ποσο­στό των νομο­σχε­δί­ων της ΝΔ που έχουν υπερ­ψη­φί­σει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τόνι­σε ότι ισχυ­ρό­τε­ρο ΚΚΕ σημαί­νει μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μη στο να φέρ­νει τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα και στη Βουλή.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο