Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Νικολάου-Αλαβάνου: Πιο πολλά στους καπιταλιστές, η κατεύθυνση του πολυνομοσχεδίου

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος σε συνέ­ντευ­ξή του στο Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων τονί­ζει πως η ουσία του ανα­πτυ­ξια­κού πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου και η κατεύ­θυν­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2020 είναι «πιο πολ­λά και πιο γρή­γο­ρα στους καπι­τα­λι­στές» και προ­σθέ­τει πως «το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει να είναι έτοι­μο να δώσει συνέ­χεια στους μεγά­λους αγώ­νες των δύο απερ­γιών, των μεγά­λων συλ­λα­λη­τη­ρί­ων που διορ­γά­νω­σαν τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα, το ΠΑΜΕ».

Ανα­φέ­ρε­ται στα κρι­τή­ρια που έχει θέσει το ΚΚΕ για την ψήφο των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού, σημειώ­νο­ντας πως το κόμ­μα εδώ και πολ­λά χρό­νια θέτει το ζήτη­μα αυτό στους συλ­λό­γους των Ελλή­νων μεταναστών.

Προ­σθέ­τει ότι πριν τοπο­θε­τη­θεί συγκε­κρι­μέ­να το ΚΚΕ είναι απα­ραί­τη­το να δημο­σιο­ποι­η­θεί το προ­σχέ­διο νόμου, ενώ τονί­ζει ότι «το μόνο εκλο­γι­κό σύστη­μα όπου πραγ­μα­τι­κά ‘μετρά­ει’ η ψήφος όλων είναι εκεί­νο της απλής και ανό­θευ­της αναλογικής».

Ως προς την εξέ­λι­ξη της υπό­θε­σης Novartis σημειώ­νει ότι το ΚΚΕ «δεν αντι­τά­χθη­κε στο να διε­ρευ­νη­θούν και να απο­δο­θούν από τη δικαιο­σύ­νη ευθύ­νες». Και προ­σθέ­τει ότι η προ­σέγ­γι­ση του ζητή­μα­τος «σε τελι­κή ανά­λυ­ση αφή­νει ανέγ­γι­χτα δύο πολύ σημα­ντι­κά στοι­χεία: ότι η δια­πλο­κή του κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ων με τα μεγά­λα μονο­πώ­λια είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και βεβαί­ως ότι οι κυβερ­νή­σεις που ξεχαρ­βά­λω­σαν το δικαί­ω­μα του λαού σε δημό­σια δωρε­άν υγεία-περί­θαλ­ψη και φθη­νό φάρ­μα­κο, δεν πρό­κει­ται ποτέ να ρίξουν το φταί­ξι­μο στα τερά­στια μονο­πώ­λια που λυμαί­νο­νται αυτόν τον κλά­δο της οικο­νο­μί­ας σε βάρος των λαϊ­κών συμφερόντων».

Μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις εξε­λί­ξεις στη Συρία, ο Λ. Νικο­λά­ου-Αλα­βά­νος, επι­ση­μαί­νει ότι «η στά­ση των ΗΠΑ στο ζήτη­μα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στη Συρία, το ‘άδεια­σμα’ των Κουρ­δι­κών δυνά­με­ων, η στή­ρι­ξη της Τουρ­κι­κής εισβο­λής, απο­δει­κνύ­ουν ότι δεν ξεφεύ­γει από την προ­σο­χή των ιμπε­ρια­λι­στών το βασι­κό ζήτη­μα: ποια αντι­μα­χό­με­νη πλευ­ρά θα εξα­σφα­λί­σει πρό­σβα­ση στις πετρε­λαιο­πη­γές της Συρί­ας, υπό ποιου τον έλεγ­χο θα βρί­σκε­ται το έδα­φος από όπου θα περ­νά­νε οι αγω­γοί» ενώ «στη νέα κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται, εντεί­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί μετα­ξύ ΗΠΑ-ΕΕ, Ρωσί­ας, ιδιαί­τε­ρα λόγω του γεγο­νό­τος ότι οι Ρωσι­κές δυνά­μεις ενί­σχυ­σαν τη θέση τους. Παρό­λα αυτά, οι συμ­μα­χί­ες που συγκρο­τού­νται έχουν ευκαι­ρια­κό χαρα­κτή­ρα, όχι μόνιμο».

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλά για τις εξε­λί­ξεις στα Δ. Βαλ­κά­νια, και τους σκλη­ρούς αντα­γω­νι­σμούς ως γενε­σιουρ­γό αιτία και φόντο των εξε­λί­ξε­ων αυτών και σημειώ­νει ότι «η λύση για να ζήσουν οι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων, της Ευρώ­πης, ειρη­νι­κά, βρί­σκε­ται έξω από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, στη πάλη ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα δικά τους χέρια».

Τέλος, στη συνέ­ντευ­ξή του στο Πρα­κτο­ρείο, ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ ανα­φε­ρό­με­νος στην 21η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Σμύρ­νη με συμ­με­το­χή 74 κομ­μά­των είπε, μετα­ξύ άλλων, ότι «εγκρί­θη­κε κεί­με­νο Κοι­νών Δρά­σε­ων, για δρά­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης σε σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα: στή­ρι­ξη των αγώ­νων για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, ενά­ντια στις διώ­ξεις και απα­γο­ρεύ­σεις Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, ενά­ντια στις επι­θέ­σεις στα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και ελευθερίες».

Η συνέντευξη

Ερ.: Πέραν του ανα­πτυ­ξια­κού πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου που ήδη ψηφί­στη­κε έχει αρχί­σει η συζή­τη­ση για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 2020. Ποιο είναι το κεντρι­κό στίγ­μα του; Ποια είναι η «μεγά­λη εικό­να» που σχη­μα­τί­ζε­ται για την κατεύ­θυν­ση της κυβερ­νη­τι­κής πολι­τι­κής με βάση και άλλα νομο­σχέ­δια που θα κατα­τε­θούν στη Βουλή;

Απ.: Πιο πολ­λά και πιο γρή­γο­ρα στους καπι­τα­λι­στές. Αυτή είναι η ουσία του «πολυ­νο­μο­σχε­δί­ου», αυτή είναι η κατεύ­θυν­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2020. Το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα πρέ­πει να είναι έτοι­μο να δώσει συνέ­χεια στους μεγά­λους αγώ­νες των δύο απερ­γιών, των μεγά­λων συλ­λα­λη­τη­ρί­ων που διορ­γά­νω­σαν τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα, το ΠΑΜΕ.

Πίσω από τα επι­χει­ρή­μα­τα για την «κατάρ­γη­ση της γρα­φειο­κρα­τί­ας» κρύ­βε­ται η διευ­κό­λυν­ση των μονο­πω­λια­κών ομί­λων να επεν­δύ­ουν με μεγά­λη ταχύ­τη­τα ξεπερ­νώ­ντας εμπό­δια, που έβα­ζαν οι έλεγ­χοι για περι­βαλ­λο­ντι­κούς και άλλους λόγους. Σε συν­δυα­σμό με τις τερά­στιες διευ­κο­λύν­σεις, τους γιγά­ντιους συντε­λε­στές από­σβε­σης επεν­δύ­σε­ων, τη μεί­ω­ση της φορο­λο­γί­ας στα δια­νε­μό­με­να κέρ­δη, αλλά και με τα μέτρα, για να έχει το Υπουρ­γείο στα χέρια του το μητρώο των σωμα­τεί­ων και τη δια­τή­ρη­ση του καθο­ρι­σμού του μισθού των εργα­ζό­με­νων με υπουρ­γι­κή από­φα­ση, δια­μορ­φώ­νε­ται μία ζοφε­ρή κατά­στα­ση για τους εργα­ζό­με­νους: όχι μόνο θα συνε­χί­σουν να έχουν καθη­λω­μέ­νους μισθούς και δικαιώ­μα­τα αλλά θέλει η κυβέρ­νη­ση να «βάλει χέρι» και στη δυνα­τό­τη­τα των σωμα­τεί­ων και συν­δι­κά­των, του οργα­νω­μέ­νου ταξι­κού εργα­τι­κού κινή­μα­τος να συζη­τά­ει, να απο­φα­σί­ζει και να αντιδρά.

Δεν υπάρ­χει περι­θώ­ριο για αμφι­βο­λί­ες. Αρκεί να κοι­τά­ξει κανείς πόσο συνει­σφέ­ρουν φορο­λο­γι­κά οι εργα­ζό­με­νοι και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα και πόσο οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις στη φορο­λο­γία: 92,5% οι πρώ­τοι, το υπό­λοι­πο οι δεύ­τε­ροι. 22% η φορο­λο­γία των πρώ­των, 5% η φορο­λο­γία στα καθα­ρά κέρ­δη των δεύ­τε­ρων. Αυτοί είναι οι «κοι­νοί», «εθνι­κοί» στό­χοι που υλο­ποιεί η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα στη­ρί­ζουν. Εξάλ­λου, ο ΣΥΡΙΖΑ έτρε­ξε πολ­λές φορές να διεκ­δι­κή­σει την «πατρό­τη­τα» πλευ­ρών του νομο­σχε­δί­ου, λέγο­ντας ότι η ΝΔ αντι­γρά­φει δικά του μέτρα και πατά­ει πάνω στο δικό του έργο. Και όντως έτσι είναι…

Ερ.: Σε ποιο σημείο βρί­σκο­νται οι συζη­τή­σεις για την ψήφο των Ελλή­νων του εξωτερικού;

Απ.: Στο σημείο όπου έχουν ολο­κλη­ρω­θεί αρκε­τοί γύροι συζή­τη­σης στις αρμό­διες Κοι­νο­βου­λευ­τι­κές και Δια­κομ­μα­τι­κές επι­τρο­πές, και περι­μέ­νου­με να δού­με τις απα­ραί­τη­τες συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές, που θα κατο­χυ­ρώ­νουν τα κρι­τή­ρια στα οποία έχουν αυτές κατα­λή­ξει. Αντί­στοι­χα, πριν μπο­ρέ­σου­με να έχου­με συγκε­κρι­μέ­νη τοπο­θέ­τη­ση χρειά­ζε­ται να δημο­σιο­ποι­η­θεί το προ­σχέ­διο νόμου.

Το ΚΚΕ εδώ και πολ­λά χρό­νια θέτει το ζήτη­μα της ψήφου των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού στους συλ­λό­γους των Ελλή­νων μετα­να­στών. Τα κρι­τή­ρια που βάλα­με, σχε­τι­κά με την αυτο­πρό­σω­πη παρου­σία, με όρους που θα επι­κυ­ρώ­νουν ότι οι πολί­τες που συμ­με­τέ­χουν στις εκλο­γές από το εξω­τε­ρι­κό θα δέχο­νται και τις συνέ­πειες των επι­λο­γών τους — πολι­τι­κές, οικο­νο­μι­κές, άρα ότι θα πρέ­πει να έχουν δεσμούς με τη χώρα, ότι δε θα οδη­γεί αυτό το μέτρο σε αλλοί­ω­ση των εκλο­γι­κών απο­τε­λε­σμά­των, είναι λογι­κά και αντί­στοι­χα με εκεί­να που εφαρ­μό­ζο­νται από πολ­λά άλλα κρά­τη. Και βεβαί­ως, το μόνο εκλο­γι­κό σύστη­μα όπου πραγ­μα­τι­κά «μετρά­ει» η ψήφος όλων είναι εκεί­νο της απλής και ανό­θευ­της αναλογικής.

Ερ.: Το ΚΚΕ έχει μια πρώ­τη εκτί­μη­ση για το πως θα εξε­λι­χθούν οι εργα­σί­ες της Προ­α­να­κρι­τι­κής Επι­τρο­πής για την υπό­θε­ση Novartis;

Απ: Έχου­με εκτί­μη­ση στη βάση των προη­γού­με­νων Προ­α­να­κρι­τι­κών και των απο­τε­λε­σμά­των τους. Το ΚΚΕ δεν αντι­τά­χθη­κε στο να διε­ρευ­νη­θούν και να απο­δο­θούν από τη δικαιο­σύ­νη ευθύ­νες. Όμως, η εμπει­ρία έχει δεί­ξει ότι κάθε κυβέρ­νη­ση αξιο­ποιεί αυτές τις Επι­τρο­πές για να σηκώ­σει μία ψευ­το­α­ντι­πα­ρά­θε­ση με τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα σε περιό­δους όπου υπάρ­χουν έντο­νοι εργα­τι­κοί — λαϊ­κοί αγώ­νες, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας αυτές για απο­προ­σα­να­το­λι­σμό. Ταυ­τό­χρο­να, αυτές οι Επι­τρο­πές πολ­λές φορές κατέ­λη­ξαν ότι δεν είναι αρμό­διες να φέρουν σε πέρας την «απο­στο­λή» τους. Σε τελι­κή ανά­λυ­ση, αυτή η προ­σέγ­γι­ση αφή­νει ανέγ­γι­χτα δύο πολύ σημα­ντι­κά στοι­χεία: ότι η δια­πλο­κή του κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ων με τα μεγά­λα μονο­πώ­λια είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος — στο κάτω κάτω, πλάι στο «μαύ­ρο χρή­μα» υπάρ­χουν και οι «νόμι­μες» μίζες των ενδιά­με­σων — και βεβαί­ως ότι οι κυβερ­νή­σεις που ξεχαρ­βά­λω­σαν το δικαί­ω­μα του λαού σε δημό­σια δωρε­άν υγεία-περί­θαλ­ψη και φθη­νό φάρ­μα­κο, δεν πρό­κει­ται ποτέ να ρίξουν το φταί­ξι­μο στα τερά­στια μονο­πώ­λια που λυμαί­νο­νται αυτόν τον κλά­δο της οικο­νο­μί­ας σε βάρος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Τόσο από τον κλά­δο της Υγεί­ας-Πρό­νοιας, αλλά και συνο­λι­κό­τε­ρα, βγαί­νει το συμπέ­ρα­σμα ότι το σύστη­μα της δια­πλο­κής, της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης δεν μπο­ρεί να λύσει τα πιε­στι­κά προ­βλή­μα­τα των εργαζομένων.

Ερ.: Οι εξε­λί­ξεις είναι καται­γι­στι­κές στα σύνο­ρα Συρί­ας ‑Τουρ­κί­ας αλλά και ευρύ­τε­ρα στη Μ. Ανα­το­λή, ενώ ταυ­τό­χρο­να «μεγά­λοι παί­κτες» πραγ­μα­το­ποιούν εντυ­πω­σια­κές κινήσεις…

Απ.: Η στά­ση των ΗΠΑ στο ζήτη­μα της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης στη Συρία, το «άδεια­σμα» των Κουρ­δι­κών δυνά­με­ων, η στή­ρι­ξη της Τουρ­κι­κής εισβο­λής, απο­δει­κνύ­ουν ότι δεν ξεφεύ­γει από την προ­σο­χή των ιμπε­ρια­λι­στών το βασι­κό ζήτη­μα: ποια αντι­μα­χό­με­νη πλευ­ρά θα εξα­σφα­λί­σει πρό­σβα­ση στις πετρε­λαιο­πη­γές της Συρί­ας, υπό ποιου τον έλεγ­χο θα βρί­σκε­ται το έδα­φος από όπου θα περ­νά­νε οι αγωγοί.

Στη νέα κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται, εντεί­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί μετα­ξύ ΗΠΑ-ΕΕ, Ρωσί­ας, ιδιαί­τε­ρα λόγω του γεγο­νό­τος ότι οι Ρωσι­κές δυνά­μεις ενί­σχυ­σαν τη θέση τους. Παρό­λα αυτά, οι συμ­μα­χί­ες που συγκρο­τού­νται έχουν ευκαι­ρια­κό χαρα­κτή­ρα, όχι μόνι­μο. Η Τουρ­κία είναι ΝΑΤΟϊ­κή χώρα με τερά­στιο στρα­τό, «βασι­κός συνε­ταί­ρος» της ΕΕ, ανα­ντι­κα­τά­στα­το κομ­μά­τι του σχε­δί­ου της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την περιο­χή. Αυτό της δίνει τη δυνα­τό­τη­τα να δια­πραγ­μα­τευ­τεί καλύ­τε­ρους όρους με το αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παϊ­κό στρα­τό­πε­δο. Και σε αυτή τη δια­πά­λη αξιο­ποιεί όλα τα «χαρ­τιά» που έχει στο χέρι της: εισβο­λή και κατο­χή μεγά­λων τμη­μά­των στη Συρία, όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης στο Αιγαίο και την Κυπρια­κή ΑΟΖ, τις προ­σφυ­γι­κές ροές που είναι απο­τέ­λε­σμα του παρα­τε­τα­μέ­νου πολέ­μου που διε­ξά­γε­ται στη Συρία.

Αυτός είναι και ο λόγος που η δήθεν κατα­δί­κη της «Τουρ­κι­κής εισβο­λής στη Συρία» από την ΕΕ ούτε σε συγκε­κρι­μέ­να μέτρα ενά­ντια στην αγο­ρα­πω­λη­σία στρα­τιω­τι­κού υλι­κού κατέ­λη­ξε, ενώ μάλι­στα ανα­γνώ­ρι­σε και «δίκαιες ανη­συ­χί­ες» της Τουρ­κί­ας στην «πάλη ενά­ντια στην τρο­μο­κρα­τία», το σχή­μα δηλα­δή που αξιο­ποι­ή­θη­κε από τους ιμπε­ρια­λι­στές για να επέμ­βουν αρχικά.

Ερ.: Εξε­λί­ξεις σημειώ­νο­νται όμως και στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, και πρώ­τα-πρώ­τα στην Β. Μακε­δο­νία όπου θα στη­θούν πρό­ω­ρα κάλ­πες την άνοιξη…

Απ.: Η άρνη­ση της Γαλ­λί­ας, αλλά και Ολλαν­δί­ας, Δανί­ας στην έναρ­ξη εντα­ξια­κών δια­δι­κα­σιών για Β. Μακε­δο­νία και Αλβα­νία, προ­φα­νώς δεν έχουν σχέ­ση με την προ­στα­σία των συμ­φε­ρό­ντων των λαών των δύο χωρών. Πρό­κει­ται για σκλη­ρό παι­χνί­δι μετα­ξύ των μονο­πω­λί­ων Γαλ­λι­κών συμ­φε­ρό­ντων ενά­ντια κυρί­ως στα Γερ­μα­νι­κά, που έχουν στην παρού­σα φάση το πάνω χέρι στη διείσ­δυ­ση στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, επο­μέ­νως θα ωφε­λη­θούν περισ­σό­τε­ρο από την έντα­ξη αυτών των χωρών. Βεβαί­ως, αυτές οι αντι­πα­ρα­θέ­σεις γίνο­νται στο φόντο της σκλη­ρής πολι­τι­κής-οικο­νο­μι­κής σύγκρου­σης ΕΕ, ΗΠΑ με τις Ρωσία, Κίνα που έχουν μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα παρέμ­βα­σης στην περιοχή.

Αυτή η εξέ­λι­ξη έχει συνέ­πειες στο εσω­τε­ρι­κό της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, καθώς η κυβέρ­νη­σή της είχε προ­σα­να­το­λι­στεί στο στό­χο της έντα­ξης σε ΕΕ και ΝΑΤΟ — ήταν άλλω­στε ο λόγος που υπο­γρά­φη­κε η επι­ζή­μια Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, κανείς τώρα δεν το αμφι­σβη­τεί. Επο­μέ­νως και οι πρό­ω­ρες κάλ­πες την άνοι­ξη θα γίνουν, για να εξυ­πη­ρε­τή­σουν αυτό το στόχο.

Το ΚΚΕ με στα­θε­ρό­τη­τα στη θέση του ενά­ντια στην ΕΕ, στις δια­κρα­τι­κές ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες γνω­ρί­ζει ότι η λύση για τους λαούς δεν βρί­σκε­ται μέσα σε αυτούς τους οργα­νι­σμούς. Ιδιαί­τε­ρα οι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων έχουν περά­σει τα πάν­δει­να ακρι­βώς από αυτούς τους οργα­νι­σμούς: ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και πόλε­μοι, όξυν­ση των εθνι­κι­σμών, των αλυ­τρω­τι­σμών, σφο­δρές καπι­τα­λι­στι­κές ανα­διαρ­θρώ­σεις που όξυ­ναν τη φτώ­χεια και τις κοι­νω­νι­κές αντι­θέ­σεις. Η λύση για να ζήσουν οι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων, της Ευρώ­πης, ειρη­νι­κά, βρί­σκε­ται έξω από την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, στη πάλη ενά­ντια στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια, με την εξου­σία και την οικο­νο­μία στα δικά τους χέρια.

Ερ.: Ποια είναι τα βασι­κά συμπε­ρά­σμα­τα από την 21η Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στη Σμύρ­νη την προη­γού­με­νη εβδομάδα;

Απ.: Στη Διε­θνή Συνά­ντη­ση με συμ­με­το­χή 74 Κομ­μά­των, δόθη­κε η ευκαι­ρία να ανταλ­λά­ξου­με από­ψεις, εμπει­ρί­ες, εκτι­μή­σεις από τη δρά­ση μας. Επί­σης έγι­νε ιδε­ο­λο­γι­κή και πολι­τι­κή δια­πά­λη, στη βάση των παρα­πά­νω εκτι­μή­σε­ων, της στρα­τη­γι­κής του κάθε κόμ­μα­τος. Εγκρί­θη­κε κεί­με­νο Κοι­νών Δρά­σε­ων, για δρά­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης σε σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα: στή­ρι­ξη των αγώ­νων για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, ενά­ντια στις διώ­ξεις και απα­γο­ρεύ­σεις Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, ενά­ντια στις επι­θέ­σεις στα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και ελευθερίες.

Δρά­σεις ενά­ντια στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και τη δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρί­ας του σοσια­λι­σμού και του επα­να­στα­τι­κού κινή­μα­τος, τιμώ­ντας τα 75 χρό­νια της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης, κατα­δι­κά­ζο­ντας ιδιαί­τε­ρα το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό ψήφι­σμα που υιο­θέ­τη­σε πρό­σφα­τα το Ευρωκοινοβούλιο.

Συζή­τη­σε για την αλλη­λεγ­γύη στην Κού­βα, που αντι­με­τω­πί­ζει την πολύ­μορ­φη περι­κύ­κλω­ση του ιμπε­ρια­λι­σμού με επι­κε­φα­λής τις ΗΠΑ, για να τερ­μα­τι­στεί ο απο­κλει­σμός. Ενά­ντια στις στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις, κατα­δι­κά­ζο­ντας την επί­θε­ση της Τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης στη Συρία. Αλλη­λεγ­γύη με τον Παλαι­στι­νια­κό λαό, άλλους λαούς που αγω­νί­ζο­νται. Δρά­σεις για τα δικαιώ­μα­τα και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναι­κών ενά­ντια στην κατα­πί­ε­ση, τις δια­κρί­σεις και την εκμε­τάλ­λευ­ση, για αλλη­λεγ­γύη στους αγώ­νες της νεο­λαί­ας για το δικαί­ω­μα στη δωρε­άν μόρφωση.

Δρά­σεις ενά­ντια στην κατα­στρο­φή του περι­βάλ­λο­ντος, από τη σκο­πιά της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Δρά­σεις ενά­ντια στις ξένες στρα­τιω­τι­κές βάσεις των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ, ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, για το τέλος των όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής και άλλες κοι­νές πρωτοβουλίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο