Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Πετρούνιας για τη μη μετάδοση της προσπάθειάς του από την ΕΡΤ: «Είναι ατόπημα και άδικο»

«Νιώ­θω απο­γοη­τευ­μέ­νος και με θλί­βει ιδιαί­τε­ρα το γεγο­νός ότι κάποιοι Ελλη­νες, λίγοι ή πολ­λοί δεν ξέρω, ξύπνη­σαν πρωϊ για να δουν στην τηλε­ό­ρα­ση Πετρού­νια και δεν είδαν Πετρού­νια. Δεν είμαι ποδο­σφαι­ρι­στής, δεν είμαι μπα­σκε­τμπο­λί­στας, δεν είμαι σε άθλη­μα που κάθε Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο με βλέ­πουν στις τηλε­ο­ρά­σεις τους και θεω­ρώ ότι είναι ατό­πη­μα και άδι­κο» είπε ο Έλλη­νας αθλη­τής ανα­φε­ρό­με­νος στο γεγο­νός ότι η ΕΡΤ δεν μετέ­δω­σε ζωντα­νά την προ­σπά­θεια του.

Ανακοίνωση δυσαρέσκειας προς την ΕΡΤ εξέδωσε η ΕΟΕ

Ανα­κοί­νω­ση δυσα­ρέ­σκειας προς την ΕΡΤ εξέ­δω­σε η ΕΟΕ για την μη τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση του προ­κρι­μα­τι­κού αγώ­να στους κρί­κους της ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής και συγκε­κρι­μέ­να της προ­σπά­θειας του Λευ­τέ­ρη Πετρούνια.

«Η Ελλη­νι­κή Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή εκφρά­ζει την έντο­νη δυσα­ρέ­σκεια της για το γεγο­νός ότι προς γενι­κή κατά­πλη­ξη, δεν μετα­δό­θη­κε από την ΕΡΤ η προ­σπά­θεια του Ολυ­μπιο­νί­κη μας Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια στον προ­κρι­μα­τι­κό της γυμνα­στι­κής στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες. Ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας έχει δοξά­σει επα­νει­λημ­μέ­νως τη χώρα μας και ο κάθε Ελλη­νας έχει το δικαί­ω­μα να παρα­κο­λου­θή­σει την προ­σπά­θειά του, ειδι­κά όταν αυτή γίνε­ται στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες. Θέλου­με να ελπί­ζου­με ότι ανά­λο­γα φαι­νό­με­να δεν θα επα­να­λη­φθούν μέχρι το τέλος των Αγώ­νων», ανα­φέ­ρει η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της ΕΟΕ.

Σάλος από τη μη μετάδοση της προσπάθειας του Πετρούνια

Κακή εντύ­πω­ση και πολ­λά επι­κρι­τι­κά σχό­λια προ­κά­λε­σε το γεγο­νός ότι η ΕΡΤ δεν μετέ­δω­σε live την προ­σπά­θεια του Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια στον προ­κρι­μα­τι­κά των κρί­κων στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο.

Συγκε­κρι­μέ­να, την ώρα που ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας έκα­νε την προ­σπά­θειά του στους κρί­κους, η τηλε­ο­πτι­κή μετά­δο­ση έδει­χνε άλλους αθλη­τές, ενώ μέχρι και το τέλος του τηλε­ο­πτι­κού προ­γράμ­μα­τος, οι Ελλη­νες τηλε­θε­α­τές δεν είδαν ποτέ την άρι­στη προ­σπά­θεια του Πετρού­νια. Γεγο­νός για το οποίο η ΕΡΤ δηλώ­νει ότι δεν έχει την παρα­μι­κρή ευθύνη

Γεγο­νός όμως είναι ότι δεν είδα­με ποτέ τη μεγα­λειώ­δη εμφά­νι­ση του Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια, διό­τι η ΕΡΤ προ­χώ­ρη­σε σε μια μεγά­λη γκά­φα. Συγκε­κρι­μέ­να, η Κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση δεν είχε συνερ­γείο για να καλύ­ψει τον αγώ­να και δεν έκα­νε το αυτο­νό­η­το, να ζητή­σει να πάρει το feed των κρί­κων πλά­να. Για αυτό και δεν είδα­με ποτέ την προ­σπά­θεια του.

«Η ΕΡΤ δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τη σκηνοθεσία των Ολυμπιακών Αγώνων»

Η ΕΡΤ μέσω των λογα­ρια­σμών της στα social media πήρε θέση για το περι­στα­τι­κό σημειώ­νο­ντας ότι «δεν φέρει ευθύ­νη για τη σκη­νο­θε­σία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων» και ότι «μετα­δί­δει τις πηγές και τις εικό­νες που επι­λέ­γουν οι Ιάπω­νες σκηνοθέτες».

Ανα­λυ­τι­κά η ανα­κοί­νω­ση της ΕΡΤ ανα­φέ­ρει τα εξής: «Σχε­τι­κά με την μη live μετά­δο­ση της επι­τυ­χη­μέ­νης προ­σπά­θειας του Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια: Η ΕΡΤ δεν έχει την παρα­μι­κρή ευθύ­νη για τη σκη­νο­θε­σία των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Μετα­δί­δει τις πηγές και τις εικό­νες που επι­λέ­γουν οι Ιάπω­νες σκη­νο­θέ­τες. Έγι­νε αμέ­σως διά­βη­μα στο Τόκυο και το βίντεο του πρω­τα­θλη­τή μας θα μετα­δο­θεί μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νο αμέ­σως μόλις απο­στα­λεί στην ΕΡΤ».

Το ertnews.gr σχο­λιά­ζει: «γει­νή εντύ­πω­ση προ­κά­λε­σε το Unfair των Ιαπώ­νων σκη­νο­θε­τών της τηλε­ο­πτι­κής μετά­δο­σης του προ­κρι­μα­τι­κού, καθώς δεν έδει­ξαν την προ­σπά­θεια του Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια, προ­φα­νώς θεω­ρώ­ντας ως ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κές τις προ­σπά­θειες άλλων αθλη­τών και όχι την προ­σπά­θεια του Χρυ­σού Ολυ­μπιο­νί­κη στους κρί­κους το 2016 και παγκό­σμιου πρωταθλητή!»

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο