Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Πετρούνιας: «Νιώθω το χρέος να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη. Είμαι υπέρμαχος του κινήματος #metoo»

Μετά τον εύλο­γο σάλο που προ­κά­λε­σαν οι απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του ανα­φο­ρι­κά με το κίνη­μα #metoo και τα περι­στα­τι­κά παρε­νό­χλη­σης στον αθλη­τι­σμό, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας επι­χεί­ρη­σε να ανα­σκευά­σει τα λεγό­με­νά του, ζητώ­ντας συγνώ­μη «για την λάθος δια­τύ­πω­ση της σκέ­ψης του».

Σε συνέ­ντευ­ξη του στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του ΑΝΤ1, ο χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης ανέ­φε­ρε ότι «η δια­τύ­πω­ση του τρό­που σκέ­ψης μου ήταν εντε­λώς λάθος. Νιώ­θω χρέ­ος να ζητή­σω ένα τερά­στιο συγ­γνώ­μη από όλους τους Έλλη­νες για αυτή τη λάθος δια­τύ­πω­ση της σκέ­ψης μου».

Ο αθλη­τής συνέ­χι­σε προ­σθέ­το­ντας: «Είμαι υπέρ­μα­χος του κινή­μα­τος #MeToo. Στη­ρί­ζω όποιον έχει υπο­στεί βία. Στά­θη­κα από την πρώ­τη στιγ­μή δίπλα στη Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου. Ήμουν μαζί με την Άννα Κορα­κή στην τελε­τή έναρ­ξης των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων συμ­βο­λί­ζο­ντας την ισό­τη­τα των δύο φύλ­λων. Πάνω από όλα είμαι πατέ­ρας δύο κορι­τσιών και ανη­συ­χώ για αυτόν τον σάπιο κόσμο που μεγα­λώ­νουν. Ζητώ ξανά συγ­γνώ­μη αν και έχουν από­λυ­το δίκιο να με κατηγορήσουν».

«Εγώ το ζήτη­σα να βγω να ζητή­σω συγ­γνώ­μη για­τί όντως έκα­να ένα λάθος. Ως άνθρω­πος δεν είμαι τόσο ικα­νός όσο στους κρί­κους για να εκφρά­σω σωστά τη σκέ­ψη μου. Βρέ­θη­κα μπρο­στά σε ένα μικρό­φω­νο στην εκπο­μπή και είχα στο μυα­λό μου την ενόρ­γα­νη γυμνα­στι­κή σαν άθλη­μα. Αν κορί­τσια έχουν υπο­στεί ψυχο­λο­γι­κή βία είμαι δίπλα τους», συμπλή­ρω­σε μετα­ξύ άλλων ο Λευ­τέ­ρης Πετρούνιας.

Λίγες ώρες νωρί­τε­ρα, όντας αντι­μέ­τω­πος με το κύμα οργής που προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του, ο αθλη­τής με ανάρ­τη­σή του στο Twitter έγρα­ψε: «Η δήλω­σή μου πήρε μια δια­φο­ρε­τι­κή κατεύ­θυν­ση από αυτό που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πρε­σβεύω. Πιστεύω ακρά­δα­ντα ότι κάθε ένας και κάθε μια που δημο­σιο­ποιεί την προ­σω­πι­κή του ιστο­ρία είναι σίγου­ρα γεν­ναί­ος και αξιέ­παι­νος. Η στή­ρι­ξη μου σε όποιον έχει υπο­στεί οποια­δή­πο­τε μορ­φή βίας είναι απο­λύ­τως ξεκάθαρη».

Άστο­χη δήλω­ση του Λ. Πετρού­νια για το #metoo: «Δεν έχω δει αθλη­τή που πέτυ­χε τους στό­χους του, να έχει τέτοιο παράπονο»

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο