Λ. Πετρούνιας: «Νιώθω το χρέος να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη. Είμαι υπέρμαχος του κινήματος #metoo»

Μετά τον εύλο­γο σάλο που προ­κά­λε­σαν οι απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του ανα­φο­ρι­κά με το κίνη­μα #metoo και τα περι­στα­τι­κά παρε­νό­χλη­σης στον αθλη­τι­σμό, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας επι­χεί­ρη­σε να ανα­σκευά­σει τα λεγό­με­νά του, ζητώ­ντας συγνώ­μη «για την λάθος δια­τύ­πω­ση της σκέ­ψης του». Σε συνέ­ντευ­ξη του στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του ΑΝΤ1, ο χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης ανέ­φε­ρε ότι «η δια­τύ­πω­ση του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Λ. Πετρού­νιας: «Νιώ­θω το χρέ­ος να ζητή­σω ένα τερά­στιο συγ­γνώ­μη. Είμαι υπέρ­μα­χος του κινή­μα­τος #metoo».