Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Στολτίδης (ΚΚΕ): Να αποσυρθούν τα ΜΑΤ από τη «Μαλαματίνα» και να παρθούν πίσω οι απολύσεις

Να απο­συρ­θούν άμε­σα τα ΜΑΤ που έχουν στρα­το­πε­δεύ­σει στο εργο­στά­σιο της «Μαλα­μα­τί­να», να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις συν­δι­κα­λι­στών, να παρ­θούν πίσω οι 15  απο­λύ­σεις και να υπο­γρα­φεί Επι­χει­ρη­σια­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση ζήτη­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, κατά τη συζή­τη­ση σχε­τι­κής Επί­και­ρης Ερώ­τη­σης του Κόμ­μα­τος στη Βουλή.

Όπως τόνι­σε, τις τελευ­ταί­ες 6 εβδο­μά­δες οι εργα­ζό­με­νοι στο εργο­στά­σιο οινο­ποι­ί­ας «Μαλα­μα­τί­να» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη πραγ­μα­το­ποιούν έναν μαχη­τι­κό απερ­για­κό αγώ­να ενά­ντια στις βλα­πτι­κές μετα­βο­λές του καθε­στώ­τος εργα­σί­ας τους, στις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, στις μειώ­σεις μισθών και δικαιω­μά­των, μέσα από τις οποί­ες η επι­χεί­ρη­ση ενι­σχύ­ει τα κέρ­δη της.

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ ξεκα­θά­ρι­σε ότι ο οργα­νω­μέ­νος αγώ­νας έρι­ξε στο κενό τις προ­σπά­θειες των εργο­δο­τών να στή­σουν απερ­γο­σπα­στι­κό μηχα­νι­σμό με εργαζόμενους-«ομήρους» που προ­σλή­φθη­καν με συμ­βά­σεις ορι­σμέ­νου χρό­νου για να αντι­κα­τα­στή­σουν τους απο­λυ­μέ­νους εργάτες.

Ακό­μα, επι­σή­μα­νε τις τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης, που μπρο­στά στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των επι­χει­ρη­μα­τιών, διέ­τα­ξε την απρό­κλη­τη επί­θε­ση των ΜΑΤ ενα­ντί­ον των απερ­γών στη «Μαλα­μα­τί­να» και όσων τους συμπα­ρα­στέ­κο­νται, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό του­λά­χι­στον πέντε εργαζομένων.

Απα­ντώ­ντας, ο υφυ­πουρ­γός Εργα­σί­ας, Π. Τσα­κλό­γλου έκα­νε λόγο για εργα­ζό­με­νους και διοί­κη­ση που φαί­νε­ται να «κινού­νται σε πλαί­σιο δύσκο­λων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων» και ανα­λαμ­βά­νο­ντας ρόλο Πόντιου Πιλά­του αρκέ­στη­κε να πει ότι το υπουρ­γείο δεν μπο­ρεί να πάρει το μέρος κανε­νός, προ­τού απο­φα­σί­σει η Δικαιοσύνη…

Στη δευ­τε­ρο­λο­γία του ο Λ. Στολ­τί­δης υπεν­θύ­μι­σε τα πραγ­μα­τι­κά γεγο­νό­τα, ότι δηλα­δή οι προη­γού­με­νοι ιδιο­κτή­τες της επι­χεί­ρη­σης απαλ­λά­χθη­καν από τα χρέη τους κατά 70% και στη συνέ­χεια οι νέοι ιδιο­κτή­τες εκβί­α­σαν τους εργα­ζό­με­νους να υπο­γρά­ψουν ατο­μι­κές συμ­βά­σεις και εθε­λού­σιες απο­λύ­σεις, για να μεγι­στο­ποι­η­θούν τα κέρ­δη τους. Οι εργα­ζό­με­νοι ήταν «σκλη­ρά καρύ­δια» και απά­ντη­σαν με αγώ­νες, γι’ αυτό η διοί­κη­ση της επι­χεί­ρη­σης προ­χώ­ρη­σε σε απο­λύ­σεις, η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα όμως των εργα­ζο­μέ­νων έρι­ξε το σχέ­διο στα σκου­πί­δια, όπως ειπώθηκε.

Κλεί­νο­ντας τη συζή­τη­ση ο υφυ­πουρ­γός προ­έ­τρε­ψε να «μην είμα­στε αφο­ρι­στι­κοί», καθώς «δεν είναι όλες οι απο­λύ­σεις συν­δι­κα­λι­στών, συν­δι­κα­λι­στι­κές απο­λύ­σεις» ξεπλέ­νο­ντας επί της ουσί­ας την εργο­δο­σία. Όσον αφο­ρά την αστυ­νο­μο­κρα­τία, αρνή­θη­κε να σχο­λιά­σει καθώς «ο έλεγ­χος της Αστυ­νο­μί­ας γίνε­ται από άλλο υπουργείο».

Η ουσια­στι­κή φρά­ση του όμως ήταν η εξής: «Κανείς δεν αφαι­ρεί το δικαί­ω­μα της διοί­κη­σης να διοι­κεί όπως νομί­ζει και οι εργα­ζό­με­νοι αν νομί­ζουν ότι αδι­κού­νται μπο­ρούν να πηγαί­νουν στο δικα­στή­ριο», δικαιο­λο­γώ­ντας πλή­ρως τις πρα­κτι­κές της εργοδοσίας.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο