Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Στολτίδης: Υπερασπίζεστε το δικαίωμα στην απεργία αρκεί να είναι παράνομη

Τη συμ­βο­λή των εργα­ζο­μέ­νων στους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς της Θεσ­σα­λί­ας που παρα­μέ­νουν από την πολι­τι­κή της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μέσα στον βούρ­κο της λάσπης και των λυμά­των, ανέ­δει­ξε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης. Σε ό,τι αφο­ρά το νομο­σχέ­διο, τόνι­σε πως «ο εργο­δό­της δεν θα δια­φε­ντεύ­ει τον εργα­ζό­με­νο μόνο στο ωρά­ριο της εργα­σί­ας αλλά σε όλη του τη ζωή», καθώς «οποια­δή­πο­τε προ­σω­πι­κή, οικο­γε­νεια­κή, κοι­νω­νι­κή, βιο­λο­γι­κή, ψυχο­λο­γι­κή ισορ­ρο­πία έχει απο­μεί­νει στα χέρια του εργα­ζό­με­νου μετά το ωρά­ριο εργα­σί­ας, με τους ήδη εξο­ντω­τι­κούς όρους περ­νά­ει στα χέρια του “παρά­σι­του”».

«Να πάτε εσείς, που θα το ψηφί­σε­τε, να δου­λέ­ψε­τε 13 ώρες για 3 και 60 στα ορυ­χεία, στα μεταλ­λεία, στα ναυ­πη­γεία και στις οικο­δο­μές. Να πάτε εσείς οι γυναί­κες βου­λευ­τές να δου­λέ­ψε­τε 13 ώρες με 3 και 60 στα σού­περ μάρ­κετ, στα πτη­νο­σφα­γεία με 4 βαθ­μούς, στα τηλε­φω­νι­κά κέντρα, στα δια­λο­γη­τή­ρια, στην ανα­κύ­κλω­ση ή στις γραμ­μές παρα­γω­γής της βιο­μη­χα­νί­ας με 40 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Και όταν γυρί­σε­τε να μετα­φέ­ρε­τε τη χαρά σας και τον ενθου­σια­σμό σας στον υπουρ­γό, για να έχει και κανέ­να αλη­θι­νό δεδο­μέ­νο να επι­κα­λεί­ται», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Κατήγ­γει­λε την τακτι­κή της κυβέρ­νη­σης να «χτυ­πή­σει» τη χτε­σι­νή απερ­γία, λέγο­ντας μετα­ξύ άλλων πως «επι­στρα­τεύ­σα­τε τη θλι­βε­ρή κλί­κα της ΓΣΕΕ να εμπο­δί­σει την οργά­νω­ση της απά­ντη­σης των εργα­ζο­μέ­νων, τα δικα­στή­ρια να βγά­λουν παρά­νο­μη την απερ­γία στις μετα­φο­ρές, σε κάποια σωμα­τεία ακό­μα και πριν βγά­λουν από­φα­ση. Οντως υπε­ρα­σπί­ζε­στε το δικαί­ω­μα στην απερ­γία, αρκεί να είναι παράνομη».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο