Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάγδα Φύσσα προς Λαγό: «δολοφόνος είσαι» — Όχι των δικαστών στην αποφυλάκιση

“Όχι” στα αιτή­μα­τα ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής του ευρω­βου­λευ­τή Γιάν­νη Λαγού και άλλων τριών κατα­δι­κα­σθέ­ντων για τη δρά­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή είπαν οι δικα­στές του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουργημάτων.

Στο άκου­σμα της από­φα­σης των δικα­στών ο Γιάν­νης Λαγός άρχι­σε να χει­ρο­κρο­τά με δει­κτι­κή διά­θε­ση. Πλην του Λαγού αιτή­μα­τα για να βγουν από την φυλα­κή είχαν υπο­βά­λει ο πυρη­νάρ­χης του Περά­μα­τος Ανα­στά­σιος Παντα­ζής, ο Ελπι­δο­φό­ρος Καλα­ρύ­της και ο Γιώρ­γος Στα­μπέ­λος επι­κα­λού­με­νοι ανε­πα­νόρ­θω­τη βλά­βη από την παρα­μο­νή τους στη φυλα­κή. Υπέρ της απόρ­ρι­ψης των αιτη­μά­των είχε ταχθεί και η Εισαγγελέας.

Νωρί­τε­ρα οι συνή­γο­ροι του ευρω­βου­λευ­τή Ιωάν­νη Λαγού δευ­τε­ρο­λο­γη­σαν επί του αιτή­μα­τος ανα­στο­λής που υπέ­βα­λε ο εντο­λέ­ας τους, ενώ τον λόγο έλα­βε και ο ίδιος ο κατη­γο­ρού­με­νος ο οποί­ος και σήμε­ρα κατά την εκφώ­νη­ση του ονό­μα­τος του δήλω­σε “πολι­τι­κός κρατούμενος”.

Ο εκ των συνη­γό­ρων του, Κων­στα­ντί­νος Πλεύ­ρης, είπε στο δικα­στή­ριο πως «όταν λέει ο Λαγός πως είναι πολι­τι­κός κρα­τού­με­νος λέει αλή­θεια διό­τι στο πρω­τό­δι­κο δικα­στή­ριο μιλά­γα­νε για τον φασι­σμό. Δικά­στη­καν δηλα­δή για τις ιδέ­ες τους». Ο συνή­γο­ρος επα­νέ­λα­βε τους ισχυ­ρι­σμούς που έχει προ­βά­λει και κατά την πρώ­τη δίκη, περί πολι­τι­κο­ποί­η­σης της υπό­θε­σης εξαι­τί­ας δηλώ­σε­ων πολι­τεια­κών και πολι­τι­κών παραγόντων.

Ο Γιάν­νης Λαγός είπε στο δικα­στή­ριο πως θεω­ρεί ότι έχει αδι­κη­θεί και πως αδι­κεί­ται επί 9 χρό­νια ενώ τόνι­σε πως είναι συνο­λι­κά 3 χρό­νια φυλακισμένος,“παντελώς άδι­κα”. Όπως είπε ο κατα­δι­κα­σμέ­νος σε κάθειρ­ξη 13 ετών και 8 μηνών.

«Υπήρ­ξε μια από­φα­ση που ήταν προ­ϊ­όν εντο­λών. Μέσα σε μία ογκω­δέ­στα­τη δικο­γρα­φία δεν υπάρ­χει ούτε μία πρά­ξη που να μου απο­δί­δε­ται. Υπάρ­χουν μόνο ομι­λί­ες μου. Το κατη­γο­ρη­τή­ριο λέει ότι είμαι φασί­στας. Όχι εγκλη­μα­τί­ας ‚φασί­στας» είπε, μετα­ξύ άλλων. Στην τελευ­ταία φρά­ση τού απά­ντη­σε η Μάγδα Φύσ­σα: «δολο­φό­νος είσαι».

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο