Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μάγκας» στους πρόσφυγες, «κότα» σε ΝΑΤΟ και ΕΕ…

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Τον ξέρου­με τον ένο­χο, είναι γνω­στή η αιτία. Η θλι­βε­ρή, απάν­θρω­πη εικό­να στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα στον Έβρο, με χιλιά­δες μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες εγκλω­βι­σμέ­νους στη «νεκρή ζώνη», ανά­με­σα σε πάνο­πλους έλλη­νες και τούρ­κους αστυ­νο­μι­κούς, είναι ο καθρέ­φτης της ιμπε­ρια­λι­στι­κής βαρβαρότητας. 

Η έκρυθ­μη κατά­στα­ση στα σύνο­ρα φέρει φαρ­διά πλα­τιά την σφρα­γί­δα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Αυτοί, με την ενερ­γό συμ­με­το­χή της αντι­δρα­στι­κής τουρ­κι­κής κυβέρ­νη­σης, αιμα­το­κύλ­λη­σαν το λαό της Συρί­ας οδη­γώ­ντας στον ξερι­ζω­μό εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους. Είναι οι ίδιοι που, με τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές στρα­τιω­τι­κές τους επεμ­βά­σεις την τελευ­ταία εικο­σα­ε­τία, μακε­λεύ­ουν τους λαούς της Μέσης Ανα­το­λής για τα κέρ­δη των μονο­πω­λια­κών ομίλων. 

Ο ιμπε­ρια­λι­σμός «θρέ­φει» τον εθνι­κι­σμό και το ρατσι­σμό. Σκό­πι­μα στο­χο­ποιού­νται οι πρό­σφυ­γες και οι μετα­νά­στες, ώστε να συσκο­τι­στεί ο ρόλος των ιμπε­ρια­λι­στών και να «ξεπλυ­θεί» ο επαί­σχυ­ντος, βρώ­μι­κος ρόλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 

Όσοι, με περισ­σό ρατσι­στι­κό θρά­σος, τα βάζουν με τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες απο­κα­λώ­ντας τους «λαθροει­σβο­λείς», δεν ψελ­λί­ζουν ούτε κου­βέ­ντα για τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους. Χυδαιο­λο­γούν απέ­να­ντι στον πρό­σφυ­γα, αλλά «χτυ­πούν προ­σο­χή» στους αμε­ρι­κα­νο­να­τοι­κούς φονιά­δες. Τέτοια είναι η… ελλη­νό­ψυ­χη «λεβε­ντιά» τους.

Την ίδια πρα­κτι­κή φαί­νε­ται πως ακο­λου­θεί και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Αντί να καταγ­γεί­λει την συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας (για την οποία φέρει τερά­στια ευθύ­νη η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ) που εγκλω­βί­ζει εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ξερι­ζω­μέ­νους στην Ελλά­δα, ετοι­μά­ζει κέντρα τύπου «Γκουα­ντά­να­μο» στα νησιά. Αντί να υψώ­σει τη φωνή της σε ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ που ενθαρ­ρύ­νουν τα εγκλή­μα­τα της Τουρ­κί­ας στη Β. Συρία, κάνει επί­δει­ξη ισχύ­ος στα σύνο­ρα με κατα­στο­λή, χημι­κά και δακρυγόνα. 

Για να τελειώ­νου­με, λοιπόν: 

Ο ελλη­νι­κός λαός δεν έχει να χωρί­σει τίπο­τα με τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες, οι οποί­οι είναι τα θύμα­τα των βάρ­βα­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμβάσεων. 

Αντί­θε­τα, εχθροί του λαού μας ήταν και είναι οι ευρω­α­τλα­ντι­κοί φονιά­δες, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις και οι λακέ­δες τους, το ίδιο το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που γεν­νά και ανα­πα­ρά­γει τους πολέ­μους, τη φτώ­χεια και την προσφυγιά.

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο