Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μάθε παιδί μου» ιστορία… Τι, δε θα σε έβγαζαν στο «γυαλί»…;

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

«Ο φασι­σμός φυτρώ­νει στη δυστυ­χία, καλ­λιερ­γεί­ται από την αμά­θεια και ποτί­ζε­ται με το νερό της ιστο­ρι­κής λήθης», δια­χρο­νι­κής αξί­ας ρήση και απά­ντη­ση στο φαι­νό­με­νο της έξαρ­σης του φασι­σμού στις μέρες που ο λαός δυστυ­χεί και υπο­φέ­ρει. Στις ημέ­ρες που η δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση είναι το «ηχείο» της κυβέρ­νη­σης και ο εκφω­νη­τής της ΕΡΤ λέει, εν τη αγνοία του,  ότι την Αθή­να την απε­λευ­θέ­ρω­σε η ΕΛ.(ληνική)ΑΣ.(τυνομία), αγνο­ώ­ντας προ­φα­νώς  ότι τη χώρα του, το χώμα που πατά ελευ­θέ­ρω­σαν ο Ελλη­νι­κός Λαϊ­κός Απε­λευ­θε­ρω­τι­κός Στρα­τός (ΕΛΑΣ), με αρχη­γούς Σαμα­ρι­νιώ­τη, τον Σαρά­φη και τον Άρη και καθο­δή­γη­ση λαμπρή από το ΚΚΕ, νίκη­σε τον αγκυ­λω­τό του φασισμού.

Δεν ξέρει προ­φα­νώς ότι εκεί­νη την περίοδο

εκτός από τον ΕΛΑΣ και τους εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες Ελλη­νες που ήταν ψυχί τε και σώμα­τι δοσμέ­νοι στην ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση («αντάρ­της, κλέ­φτης, παλι­κά­ρι πάντα ειν’ ο ίδιος ο λαός»)

είχα­με και τους δωσί­λο­γους, τους συνερ­γά­τες των Γερ­μα­νών (φυσι­κά και πολι­τι­κά παι­διά τους και εγγό­νια τους οι σημε­ρι­νοί χρυ­σαυ­γί­τες), οι οποί­οι μαζί με τους άλλους (λίγους) που έφυ­γαν και άφη­σαν το λαό στην τύχη του, έγι­ναν μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση τσι­ρά­κια των Αγγλο­α­με­ρι­κα­νών, ανέ­κο­ψαν το δρό­μο της λαϊ­κής εξου­σί­ας που είχε ανοί­ξει ο λαός και τον μακέ­λε­ψαν. Ήταν τότε που έχτι­σαν τους νέους «Παρ­θε­νώ­νες».

Κι είναι η άγνοια των δημο­σιο­γρά­φων της ΕΡΤ που τρο­μά­ζει και ευνο­εί το φασι­σμό εξί­σου με τη σκό­πι­μη προ­σπά­θεια (παρα/κακο)ποίησης της ιστο­ρί­ας. Δεν πάνε δυο μέρες, που «τιμώ­ντας» την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Αθή­νας  στην ΕΡΤ, οικο­δε­σπό­τες και καλε­σμέ­νοι της έδω­σαν και κατά­λα­βε της ιστορίας.

Και στις ημέ­ρες των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, μαζί με το λαό, δυστυ­χεί και υπο­φέ­ρει και η ιστο­ρία, και όχι τυχαία και η εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση Χρυ­σή Αυγή αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως κοι­νο­βου­λευ­τι­κό κόμ­μα και μπο­ρεί μέσω της ΕΡΤ να δηλη­τη­ριά­ζει την κοινωνία.

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο