Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μάθε πού ψηφίζεις»: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Σε λει­τουρ­γία τέθη­κε από σήμε­ρα η ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών «Μάθε πού Ψηφί­ζεις» στον ηλε­κτρο­νι­κό σύν­δε­σμο https://mpp.ypes.gov.gr/ ενό­ψει των αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών της 8ης Οκτωβρίου.

Μέσω της πλατ­φόρ­μας οι εκλο­γείς μπο­ρούν να ενη­με­ρώ­νο­νται, μέσα από μία απλο­ποι­η­μέ­νη δια­δι­κα­σία, για τον τόπο που ψηφίζουν.

Για τον ίδιο σκο­πό, το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών έχει θέσει σε λει­τουρ­γία τηλε­φω­νι­κό κέντρο στον αριθ­μό 2131361500 με δυνα­τό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­σης 30 ταυ­τό­χρο­νων καλού­με­νων και το οποίο λει­τουρ­γεί καθη­με­ρι­νά από τις 08.00 έως τις 20.00.

Σύμ­φω­να με την εκλο­γι­κή νομο­θε­σία, το κατά­στη­μα ψηφο­φο­ρί­ας ενδέ­χε­ται να αλλά­ξει με από­φα­ση του οικεί­ου Αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη, μέχρι και μία ημέ­ρα πριν τη διε­νέρ­γεια των Εκλο­γών. Παρα­κα­λού­νται οι ψηφο­φό­ροι, ιδιαι­τέ­ρως των περιο­χών που επλή­γη­σαν από την κακο­και­ρία, να συμ­βου­λευ­τούν την πλατ­φόρ­μα ή να καλέ­σουν στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών πριν ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαίωμα.

Για τις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές δεν ισχύ­ουν οι ειδι­κοί εκλο­γι­κοί κατά­λο­γοι ετε­ρο­δη­μο­τών και απο­δή­μων που ισχύ­ουν για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, τις εκλο­γές για την ανά­δει­ξη των Ελλή­νων μελών του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και τα δημο­ψη­φί­σμα­τα. Αυτό σημαί­νει ότι οι εκλο­γείς μπο­ρούν να ασκή­σουν το εκλο­γι­κό τους δικαί­ω­μα μόνο στους δήμους, στους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους των οποί­ων είναι εγγεγραμμένοι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο