Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάλε… βράσε

Είναι να απο­ρεί κανείς πώς αισθά­νε­ται κάποιος πραγ­μα­τι­κά αρι­στε­ρός με όλο αυτό το μάλε βρά­σε στον ΣΥΡΙΖΑ: Με τα αλλη­λο­μα­χαι­ρώ­μα­τα για «φυτευ­τούς», υπο­νο­μευ­τές και «προ­δό­τες». Τους φανα­τι­κούς του ενός που γίνο­νται σε μια νύχτα οπα­δοί του άλλου. Με βου­λευ­τές — φίρ­μες να απο­κα­λύ­πτουν ότι προ­ε­κλο­γι­κά είχαν κάνει προ­σω­πι­κές συμ­φω­νί­ες (!) με τον Τσί­πρα για υπουρ­γεία και οφί­τσια και γι’ αυτό δεν πρό­κει­ται να παραι­τη­θούν αν τους ζητη­θεί, για να είναι ο Κασ­σε­λά­κης στη Βου­λή. Με τους καβγά­δες για το αν μίλη­σε ή δεν μίλη­σε ο Τσί­πρας. Με την κλο­τσο­πα­τι­νά­δα για το ποιο θα είναι το εκλο­γι­κό σώμα στον β’ γύρο των εκλο­γών. Με τη μία υπο­ψή­φια να κατη­γο­ρεί τον άλλο για έλλει­ψη «πολι­τι­κού σχε­δί­ου», αλλά να μην αρθρώ­νει τίπο­τα δια­φο­ρε­τι­κό απ’ όσα γενι­κό­λο­γα, σκόρ­πια και ανά­κα­τα πετά­ει ο ανθυ­πο­ψή­φιός της, αφού εκφρά­ζουν την ίδια ακρι­βώς πολι­τι­κή! Με τον έτε­ρο υπο­ψή­φιο να κατα­κε­ραυ­νώ­νει τα …συστη­μι­κά ΜΜΕ ότι τον «πολε­μά­νε» (!) και να ζητά­ει «όρια»! Ποιος; Αυτός που έχει επεν­δύ­σει στην υπερ­προ­βο­λή του από τα ΜΜΕ και τα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης, και μάλι­στα με όρους «lifestyle»!

… βράσε

Η εικό­να αυτή του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο «κακός εαυ­τός» του, όπως προ­σπα­θούν να το παρου­σιά­σουν ορι­σμέ­νοι για να δικαιο­λο­γή­σουν το «όλοι ενα­ντί­ον όλων» και ο καθέ­νας για την πάρ­τη του, και μάλι­στα με όλα τα μέσα. Τα όσα συμ­βαί­νουν είναι ό,τι πιο φυσι­κό και ανα­με­νό­με­νο για ένα αστι­κό κόμ­μα — πυλώ­να της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης και της κυβερ­νη­τι­κής εναλ­λα­γής. Γι’ αυτό, κανέ­νας πραγ­μα­τι­κά αρι­στε­ρός δεν μπο­ρεί και δεν πρέ­πει να βλέ­πει τον εαυ­τό του και τις ιδέ­ες του να αλέ­θο­νται μέσα σε όλο αυτό το απο­κρου­στι­κό «πανη­γύ­ρι».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο