Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάνατζερ

Η υπο­ψη­φιό­τη­τα του Ηλ. Ψινά­κη για το δήμο Μαρα­θώ­να υπήρ­ξε μια εμβλη­μα­τι­κή για το σύστη­μα υπο­ψη­φιό­τη­τα και η εκλο­γή του στη θέση του δημάρ­χου κατά τις προη­γού­με­νες τοπι­κές εκλο­γές προ­βλή­θη­κε όσο λίγων. Για τους αστούς κον­δυ­λο­φό­ρους εκεί­νης της περιό­δου ήταν το παρά­δειγ­μα του «δημάρ­χου — μάνα­τζερ», που θα εξε­λισ­σό­ταν σε «πρό­τυ­πο για την Τοπι­κή Διοί­κη­ση», αφού ήταν «πετυ­χη­μέ­νος στη δου­λειά του», «πέρα από κόμ­μα­τα και παλιές αντι­λή­ψεις». Στη διάρ­κεια της θητεί­ας του απα­σχό­λη­σε πολ­λές φορές τα ΜΜΕ με τις πρω­το­βου­λί­ες του να ανα­βαθ­μί­σει τον Μαρα­θώ­να σε «παγκό­σμιο του­ρι­στι­κό προ­ο­ρι­σμό», αξιο­ποιώ­ντας την ανα­γνω­ρι­σι­μό­τη­τά του και τις …φιλί­ες του στο παγκό­σμιο «jet set». Κι όχι μόνο αυτό. Σε συνερ­γα­σία με άλλους «φερέλ­πι­δες» και δήθεν «άφθαρ­τους» και «υπερ­κομ­μα­τι­κούς» δημάρ­χους ανά την Ελλά­δα, επι­χει­ρή­θη­κε να απο­τε­λέ­σουν «μαγιά» για ευρύ­τε­ρες διερ­γα­σί­ες στο πολι­τι­κό σύστη­μα, πάντα με το μαν­δύα του «αυτο­διοι­κη­τι­κού». Οι εξε­λί­ξεις στο δήμο Μαρα­θώ­να και όσα βγαί­νουν στην επι­φά­νεια με την τελευ­ταία φονι­κή κατα­στρο­φή, οι ευθύ­νες «με ουρά» που απο­δί­δουν στη δημο­τι­κή αρχή και οι οποί­ες δεν περιο­ρί­ζο­νται μόνο στην καθυ­στε­ρη­μέ­νη αντί­δρα­ση την ώρα της κρί­σης, φανε­ρώ­νουν πόσο κατα­σκευα­σμέ­να ήταν και τι σκο­πι­μό­τη­τες υπη­ρε­τού­σαν όσα γρά­φο­νταν και λέγο­νταν πριν από τέσ­σε­ρα περί­που χρό­νια. Κι επει­δή το 2019 είναι εκλο­γι­κή χρο­νιά για την Τοπι­κή Διοί­κη­ση (του­λά­χι­στον) και επει­δή οσο­νού­πω θα αρχί­σει το λιβά­νι­σμα των «ικα­νών», «υπερ­κομ­μα­τι­κών» και «άξιων», καλό είναι ο λαός να αξιο­ποι­ή­σει την πεί­ρα του και να κλεί­σει τ’ αυτιά απέ­να­ντι στους κάθε λογής «σπόν­σο­ρες» της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής στους δήμους και τις περιφέρειες.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο