Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάνδρα: Ηλικιωμένος κοιμάται στην ταράτσα του καμένου του σπιτιού

Συγκλο­νί­ζει η εικό­να ηλι­κιω­μέ­νου άνδρα που κοι­μά­ται στην ταρά­τσα του καμέ­νου σπι­τιού, ενώ από πάνω του περ­νούν πυρο­σβε­στι­κά αερο­σκά­φη. Στο Τσα­κά­λι Μάν­δρας ‑απ’ όπου η φωτό- αλλά και σε άλλες περιο­χές της Αττι­κής, αυτο­κί­νη­τα, σπί­τια και περιου­σί­ες κάη­καν ολο­σχε­ρώς. Οι κάτοι­κοι πρέ­πει να βρουν τρό­πο να επι­βιώ­σουν. Κάπου να μεί­νουν μέχρι να φτιά­ξουν τα σπί­τια τους…

Άμε­σα είναι ανα­γκαίο να φιλο­ξε­νη­θούν όλοι οι κάτοι­κοι που είδαν το βιος τους να γίνε­ται στά­χτη, αλλά και να γίνει ολο­κλη­ρω­μέ­νη, ακρι­βής κατα­γρα­φή των ζημιών, ώστε οι πυρό­πλη­κτοι να απο­ζη­μιω­θούν ταχύ­τα­τα στο 100% των κατα­στρο­φών που υπέστησαν.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο