Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάνθος Αθηναίος, ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του Θεάτρου Σκιών

Μάν­θος Αθη­ναί­ος, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους καλ­λι­τέ­χνες του Θεά­τρου Σκιών, ακού­ρα­στος εργά­της και «δια­πρε­πής στην τέχνη του», όπως τον χαρα­κτή­ρι­ζαν, έφυ­γε από τη ζωή στις 28 Ιου­νί­ου 2009. Ο Μάν­θος Λιο­νέ­της (το πραγ­μα­τι­κό του επί­θε­το) γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να (1925). Από μικρός γοη­τεύ­ε­ται από το Θέα­τρο Σκιών και μαθη­τεύ­ει με τους «μαέ­στρους» της επο­χής, Κώστα Μάνο και Δημή­τρη Μανω­λά­κο. Αρχι­σε να δίνει παρα­στά­σεις, στην κατο­χή, σε ηλι­κία 15 ετών.

Εγι­νε γνω­στός στις γει­το­νιές της Νέας Ελβε­τί­ας και της Βου­λιαγ­μέ­νης. Για πολ­λά χρό­νια έδι­νε παρα­στά­σεις στο «Αλσος» Παγκρα­τί­ου, με το πλή­ρες δρα­μα­το­λό­γιο του Καρα­γκιό­ζη και με ευρη­μα­τι­κούς αυτο­σχε­δια­σμούς, αξιο­ποιώ­ντας κάθε φορά την επι­και­ρό­τη­τα. Τη δεκα­ε­τία του 1960 ανοί­γει το δικό του θέα­τρο στη Ν. Σμύρ­νη. Το Κηπο­θέ­α­τρο, το καλο­και­ρι­νό εργα­στή­ρι του Μάν­θου Αθη­ναί­ου, υπήρ­ξε «φυτώ­ριο» νέων καραγκιοζοπαιχτών.

 

Συνερ­γά­στη­κε με μου­σι­κούς όπως ο Αγά­θω­νας, οι Δημή­τρης και Γιώρ­γος Κοντο­γιάν­νης, ο Γιώρ­γος Παπα­δά­κης, ο Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος, ο Ανδρέ­ας Τσε­κού­ρας, ο Νίκος Καρα­τά­σος κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο