Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μάνος Βουλαρίνος: Μιμίδιον του Γκεμπελισμού

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

«Το πορ­τραί­το του Στά­λιν δώρο στο ΚΚΕ και τα memes» έγρα­ψε ο Μάνος Βου­λα­ρί­νος στο σάιτ της Athens Voice για να σχο­λιά­σει: «5+1 εικό­νες για να ποζά­ρει χαμο­γε­λα­στός ο Κου­τσού­μπας. Η σχέ­ση του ΚΚΕ με τη Δημο­κρα­τία και άλλα memes».

Τα μιμί­δια (αγγλι­κά : memes) απο­τε­λούν τις θεμε­λιώ­δεις μονά­δες ή τους φορείς πολι­τι­σμι­κής κλη­ρο­νο­μιάς (όπως είναι τα τρα­γού­δια, οι τρό­ποι συμπε­ρι­φο­ράς, οι επι­στη­μο­νι­κές ιδέ­ες, οι θρη­σκευ­τι­κές πεποι­θή­σεις και δοξα­σί­ες, κτλ). Μ’ άλλα λόγια το μιμί­διο περι­λαμ­βά­νει τις ελά­χι­στες μονά­δες πλη­ρο­φο­ριών που εδρά­ζο­νται στο ανθρώ­πι­νο μυα­λό και μπο­ρούν να μετα­βι­βα­σθούν ως εννοιο­λο­γι­κά ή συμπε­ρι­φο­ρι­κά αντί­γρα­φα από γενιά σε γενιά και από τον ένα στον άλλο άνθρωπο.

Ο Βου­λα­ρί­νος ως αυτο­λο­βο­το­μη­μέ­νος Γκε­μπε­λί­σκος στέ­ρη­σε απ’ τον εαυ­τό του, πρώ­τα, αυτό το αξια­κό φορ­τίο ολό­κλη­ρης της ανθρω­πό­τη­τας και περιο­ρί­στη­κε μόνο στο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο. Το επι­κίν­δυ­νο, όμως, είναι ότι αυτό το δηλη­τή­ριο το εκτο­ξεύ­ει ασύ­στο­λα, σε όλη την κοινωνία.

Ακό­μα και ο Τσώρ­τσιλ, παλιός εχθρός της ΕΣΣΔ απ’ την επο­χή της επέμ­βα­σης των Δυτι­κών στην Ουκρα­νία το 1919, έλε­γε για το Στά­λιν: «Βαδί­ζω σε αυτόν τον κόσμο με μεγα­λύ­τε­ρο κου­ρά­γιο και ελπί­δα όταν έχω μία σχέ­ση φιλί­ας και οικειό­τη­τας με αυτόν τον μεγά­λο άνδρα που η φήμη του έχει εξα­πλω­θεί όχι μόνο σε όλη τη Ρωσία, αλλά σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο».

Αυτά όμως τα λένε όσοι φορούν παντε­λό­νια. Όταν όμως τ’ αχα­μνά μετα­μο­σχεύ­ο­νται στο κεφά­λι δεν χρειά­ζο­νται παντε­λό­νια! Δεν χρειά­ζε­ται να κρυ­φτεί τίπο­τε πια…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο